Ongelmatilanne?

Mitä tehdä ongelmatilanteissa?

Työnantajan kanssa voi tulla erimielisyyksiä työsuhteen ehdoista kuten palkoista, ylityökorvauksista, työajoista, koeajasta, sairausajan palkasta, vuosilomista, irtisanomisasioista tms.

Lakien ja sopimusten noudattamisen valvonta kuuluu myös jokaiselle työntekijälle itselleen. Jos havaitset itseäsi tai työtoveriasi koskevan ongelman tai epäoikeudenmukaisuuden, ryhdy toimiin sen korjaamiseksi. Ota tarvittaessa yhteyttä luottamusmieheen tai pääluottamusmieheen.

Jos työpaikalla käydyt neuvottelut erimielisyyden selvittämiseksi eivät johda tulokseen, asia etenee erimielisten asioiden neuvottelujärjestyksen mukaisesti, sopimuksesta riippuen joko välimiesoikeuteen tai työtuomioistuimeen asti. Kaikkien kannalta on edullisinta pyrkiä ratkaisuun aina mahdollisimman lähellä sitä tahoa, jossa erimielisyys on syntynyt.

Työsuojeluongelmiin puuttuminen

Työnantajalla on vastuu ja päätösvalta työsuojeluasioissa, mutta työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Työsuojelun tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset työolosuhteet sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointi työssä.

Epäkohtiin puuttuminen on työntekijöiden oikeus. Jokaisen työntekijän tulee huolehtia oman työskentelyn turvallisuudesta ja työvälineiden kunnosta. Jos työsuojelussa on puutteita, joita ei voi korjata omin toimin, niistä tulee kertoa esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle tai työsuojeluasiamiehelle.

Työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluasiamies ovat työntekijöiden edustajia työsuojelun yhteistoiminnassa. Esimiehen tulee antaa palautetta ja kertoa mihin toimenpiteisiin asiassa ryhdytään tai aiotaan ryhtyä.

Apua ongelmiin

1. Mikäli sinulla on jokin työhösi, työympäristöösi tai työehtoihisi liittyvä ongelma, keskustele asiasta aina ensin esimiehesi kanssa.

2. Jos esimiehesi ei voi auttaa tai teillä on erilaiset näkemykset asiasta ja haluat tietää työehtosopimuksen tulkinnasta, ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai pääluottamusmieheen.

3. Mikäli kyseessä on työsuojeluasia eli työympäristöä koskeva fyysinen tai henkinen ongelma, ota yhteyttä työsuojeluasiamieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.

4. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä ota yhteys liittoon.