Työsuojelu

Työsuojelun tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset työolosuhteet sekä hyvinvointi työssä.

Parhaimmillaan työsuojelu on osa työpaikan arkipäivän toimintaa ja yhteistyötä joka koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Työnantajalla on kuitenkin vastuu ja päätösvalta työsuojeluasioissa.

Perinteinen työsuojelu käsittää hyvin laajan ja monipuolisen tehtäväkentän. Tapaturmien torjunnan lisäksi siihen sisältyy mm. terveyden suojelu ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Työsuojeluorganisaatio

Työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu. Vähintään 10 hengen työpaikoilla se on lakisääteinen. Työsuojeluvaltuutettu seuraa ja vaikuttaa työpaikan työsuojeluun liittyviin asioihin sekä osallistuu kaikkeen työsuojeluun liittyvään.

Työsuojelupäällikkö on työnantajan edustajana työsuojelun yhteistoiminnassa. Jokaisella työpaikalla on oltava työsuojelupäällikkö, jonka nimeää työnantaja.

Työpaikoilla, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, valitaan työsuojelutoimikunta tai yhteisesti muu vastaava.

Työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen välittömästi vaikuttavat asiat käsitellään asianomaisen esimiehen ja työntekijän kesken. Työsuojeluvaltuutetulla tai työsuojeluasiamiehellä on oikeus osallistua asian käsittelyyn.

Yhteistoimin parannuksiin

Hyvän työympäristön edellytyksenä on, että sen tilaa arvioidaan jatkuvasti, tunnistetaan vaara- ja kuormitustekijät ja haetaan ratkaisut niiden poistamiseksi. Työelämän laatua voidaan parantaa parhaiten työyhteisön omin toimin ja yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön kesken. Tarvittaessa käytetään asiantuntija-apua. Yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat työhön, työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät ja niihin vaikuttavat asiat. Yhteistoiminta-asioita on käsiteltävä riittävän ajoissa, jotta uudistuksiin ja päätöksiin voidaan todella vaikuttaa. Myös asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta on yhteistoiminta-asia. 

Tapaturmat

Työnantajan on otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus. Työtapaturmaksi katsotaan paitsi työssä sattunut tapaturma myös sellainen tapaturma, joka kohtaa työntekijää työstä johtuvissa olosuhteissa, esimerkiksi työpaikkaan kuuluvalla alueella tai työmatkalla kodista työpaikalle. Työpaikoilla tulee olla selkeä ja kaikkien työntekijöiden tiedossa oleva ohjeistus siihen, miten sattuneista tapaturmista ilmoitetaan lähimmälle esimiehelle ja koko työyhteisölle.

Myös ammattitaudista voi saada korvausta. Korvaus voi olla sairaanhoitokulujen ja ansionmenetyksen korvaaminen päivärahana ja tapaturmaeläkkeenä, haittakorvaus ja kuntoutus tai kuolemantapauksissa perhe-eläke omaisille.

Työsuojeluviranomaiset

Työsuojeluvalvonta siirtyi uuteen valtion aluehallintoon 1.1.2010 lukien. Aluehallintouudistuksessa kahdeksasta työsuojelupiiristä muodostettiin viisi työsuojelun vastuualuetta.

Työsuojeluviranomaiset voivat tehdä tarkastuksia työpaikoilla. Työsuojelutarkastaja ja työsuojeluviranomainen voivat käyttää asian edellyttämällä tavalla tiukkenevia keinoja, jotta työnantaja korjaa säännösten vastaisen olotilan.

Työsuojeluhallinto - Aluehallintovirasto > >>