Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tarkoituksena on yhteistyössä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon kanssa edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijän terveyttä ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja ehkäistä työhön liiittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Työpaikan työterveysasiat suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnassa, työntekijän yksityisyyttä kunnioittaen ja ennalta ehkäisevää toimintaa korostaen.

Työnantajalla on oltava kirjallinen, ajan tasalla oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Sen perustana oleva työpaikkaselvitys on oltava työntekijöiden nähtävillä. Toimintasuunnitelma tulee tarkistaa vuosittain tai useamminkin tarvittaessa.

Työterveyshuollossa tulee toimia moniammatillisessa yhteistyössä, mikä tarkoittaa lääkäreiden, työterveyshoitajien, fysioterapeuttien, psykologien, ergonomian ja työhygienian asiantuntijoiden tai muiden vastaavien yhteistoimintaa työpaikan tarpeiden mukaisesti.

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään kaikille työntekijöilleen kustannuksellaan työterveyshuollon. Kela korvaa työnantajalle osan kuluista. Työterveyshuollon tulee olla ammatillisesti riippumaton. Työnantaja voi tämän lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi järjestää työntekijöilleen sairaanhoito- ja muita terveyspalveluja.

Sairaus

Työnantajan velvollisuudesta maksaa palkkaa siltä ajalta, jolta työntekijä on sairauden vuoksi estynyt suorittamasta työtään, on tavallisesti sovittu työehtosopimuksilla. Katso Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus.

Kuntoutus

Kuntoutusta annetaan sekä lääkinnällisenä että ammatillisena kuntoutuksena.

Lääkinnällisen kuntoutuksen muotoina ovat mm. fysioterapia, hoito kuntoutuslaitoksessa, sopeutusvalmennuskurssit, psykoterapia ja neuropsykologinen kuntoutus. Lääkinnällistä kuntoutusta kustantaa terveydenhoito- tai tapaturma- ja liikennevakuutus sekä Kansaneläkelaitos.

Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus (ASKAL) on Kelan ryhmämuotoista kuntoutusta, joka on tarkoitettu tukemaan työelämässä selviytymistä. Tätä kuntoutusta järjestetään sekä laitos- että avokuntoutuksena työssäolon rinnalla.

Työterveyshuolto auttaa kuntoutukseen liittyvissä asioissa ja voi toimia yhteistyötahona työpaikan ja kuntoutettavan välillä.

Tutustu SAK:n julkaisemaan työterveyshuoltoesitteeseen.