| RTG Ground Handling |

RTG Ground Handling Oy:n ja IAU:n välillä on solmittu 31.5.2011 Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 53. §:n mukainen sopimus tasoittuvasta työajasta.

SOPIMUS TASOITTUVASTA TYÖAJASTA

1. Sopimuksen tarkoitus ja työaikojen kehittämisryhmä

1.1 Sopimuksella on sovittu lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 53. §:n* mukaisesti työaikalain 9 §:n tarkoittamasta  työaikamuodosta.

1.2 Sopimuksen tarkoituksena on työajan parempi kohdentaminen liikenteen ja henkilöstön tarpeet huomioiden. Pitkää tasoittumisjaksoa hyväksikäyttäen työantaja voi kohdentaa työtunnit tarvittaviin ajankohtiin ja työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työalueensa työaikojen pituuksiin ja rytmityksiin. Tämän sopimusperiaatteen toteuttamiseksi perustetaan työaikojen  kehittämisryhmä.

1.3 Työaikojen kehittämisryhmään kuuluu vakituisesti yksi edustaja HR-osastolta sekä pääluottamusmies. Kehittämisryhmään kutsutaan myös käsiteltävissä olevan työalueen esimies.

1.4 Tasoittumisjakso on enintään 52 viikkoa. Tasoittumisjakson ajalle laaditaan tasoittumissuunnitelma, jota voidaan muuttaa tasoittumisjakson aikana jäljempänä mainitulla tavalla. Tasoittumissuunnitelma laaditaan käytettävissä oleviin liikenne- ja henkilöstötietoihin perustuen.

1.5 Tasoittumisjakso alkaa viikon 1 maanantaina ja päättyy viikon 52 sunnuntaina. Mikäli vuodessa on 53 viikkoa, on vuoden viimeinen lista 5 viikon mittainen.

1.6 Työaikamuodossa sovelletaan seuraavia määräyksiä työehto- ja palkkasopimuksen kunkin kohdan määräysten sijasta, (korvattu määräys sulkeissa). Muissa kuin jäljempänä olevissa kohdissa noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä ja työlainsäädäntöä.

2. Säännöllistä työaikaa koskevat määräykset (33. § Jaksotyö / kohdat 1, 2 ja 3)*

2.1 Säännöllinen työaika on keskimäärin 36,5 tuntia viikossa tasoittumisjakson aikana. Osittaisen hoitovapaan aikana ja työaikalain mukaiseen lyhennettyyn työaikaan siirtyneen työntekijän työaika on 80 % tekevällä 29,0 tuntia viikossa, 70 % tekevällä 25,5 tuntia viikossa, 60 % tekevällä 22,0 ja 50 % tekevällä 18 tuntia viikossa.

2.2 Uutta tasoittumissuunnitelmaa laadittaessa selvitetään kehittämisryhmässä liikenteen ja sen edellyttämien tukitoimien vaatima työpanos. Samassa yhteydessä selvitetään koulutuksien, lomien ja muiden pitkäaikaisten poissaolojen ajankohdat sekä muut mahdolliset tiedossa olevat muutokset oikean kokonaisresursoinnin varmistamiseksi.

2.3 Henkilöstötarvetta määriteltäessä otetaan liikenteen vaatimusten lisäksi huomioon päivittäiset ja työn vaatimat lepoajat.

2.4 Yksilölliset työaikatarpeet tulee huomioida työaikoja suunniteltaessa. Työalueittain kartoitetaan tarpeet aamu-, ilta- tai yöpainotteisiin sekä pitkiä tai lyhyitä vuoroja tai niiden yhdistelmiä tekemään halukkaiden työntekijöiden määrät ja yksilökohtaisten tarpeiden toteuttamismahdollisuudet kehittämisryhmän toimesta.

2.5 Osittaisella hoitovapaalla olevien työaikatoivomuksilla on etusija yksilöllisiä työaikoja suunniteltaessa, jotta hoitovapaan perusajatus voidaan toteuttaa.

3. Työaikalistan laadinta (33. § Jaksotyö / kohta 4)*

3.1 Työaikalistat laaditaan neljän viikon ajalle ja ne julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen työjakson alkua. Matkailulentoasemilla (Finavian määrittelemät) edellisestä voidaan poiketa talvisesongin (joulukuu-maaliskuu) aikana. Talvisesongille voidaan sopia kehittämistyöryhmässä työvuorolistan myöhäisemmästä julkaisusta. Työaikalistat noudattavat tasoittumissuunnitelmaa kohdassa 3.2 mainituin poikkeuksin.

3.2 Työntekijöillä tulee olla tiedossa julkaistun työaikalistan lisäksi luonnos tätä seuraavalle neliviikkojaksolle. Työntekijä voi esittää luonnosvaiheessa olevalle työaikalistalle muutostoiveita työajan sijoittumisesta työpäivän aikana ja suunnitelmaan esityksiä myös työ­ ja vapaapäivien sijoittumisesta. Kehittämisryhmässä sovitaan työaluekohtäi3::!t menettelytavat työntekijöiden esittämien  muutosten toteuttamisesta.

​​​​​​​3.3 Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle annetaan lukuoikeudet REDIX työvuorosuunnittelujärjestelmään, jonka kautta he pääsevät tarkastelemaan kaikkien työalueiden suunnittelua.

3.4 Julkaistava työaika neljän viikon jaksolla on enintään 164 tuntia ja yhden kalenteriviikon aikana enintään 64 tuntia. Tuntipoikkeama tasoittumisjakson aikana on enintään 73 tuntia ja tasoittumisjakson päättyessä on tuntipoikkeaman oltava nolla tuntia. Tuntipoikkeamaa ei voi siirtää toiselle tasoittumisjaksolle ellei työntekijän kanssa toisin sovita. Mikäli tuntipoikkeamaa ei ole pitkän sairauden, muun pitkäaikaisen poissaolon tai osittaiselle hoitovapaalle siirtymisen takia voitu tasoittaa  tasoittumisjakson aikana, siirretään tuntipoikkeama henkilön tuntiseurantakortille.

4. Työvuoron pituus ja lepoaika (33. § Jaksotyö / kohdat 5 ja 6;  39. § Vuorokausilevon sopiminen toisin)*

​​4.1 ​​​​​Työntekijälle on annettava vähintään 9 tunnin yhtämittainen lepoaika työvuoron alkamisesta laskettavan 24 tunnin kuluessa, ellei paikallisesti toisin sovita. Paikallisesti ei saa sopia kuitenkaan 7 tuntia lyhyemmästä lepoajasta.

4.2 Työnantaja ja pääluottamusmies voivat tarvittaessa sopia lepoajoista toisin. Pääluottamusmies sopii lepoajoista sitä työaluetta tai henkilöstöryhmää koskien, jolla on tarvetta poiketa lepoaikamääräyksestä.

4.3 Työvuorolistaan merkitty työvuoro on pääsääntöisesti vähintään 6 tuntia. Työvuoro  voidaan laatia neljän tunnin mittaiseksi, kun asemalla käy vuorokauden aikana enintään kolme konetta. Lisäksi työvuoro voi olla neljän tunnin mittainen tilauslentojen yhteydessä. Liikennerakenteesta johtuen kahteen erilliseen osaan jaetun työvuoron yhteispituus on vähintään 6 tuntia. Kahteen osaan jaetusta työvuorosta työntekijälle aiheutuva haitta kompensoidaan kahden tunnin keskituntiansiota vastaavalla erillislisällä.

5. Ylityö (35. § Lisätyö; 36. § Ylityö jaksotyössä / kohdat 1, 2 ja  3)*

5.1 Työntekijää saa hänen suostumuksellaan pitää ylitöissä neljän kuukauden jaksoissa: tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuun, touko-, kesä-, heinä- ja elokuun sekä syys-, loka-, marras ja joulukuun aikana enintään 138 tuntia, kuitenkin enintään 250 tuntia kalenterivuoden aikana.

5.2 Ylityötä on kaikki työaikalistalle laaditun tuntimäärän ylittävä, työnantajan aloitteesta työntekijän suostumuksella teetetty työ, lukuun ottamatta tuntiseurantakortilla olevien tuntien takaisintekoa. Ylityötä teetettäessä on huomioitava myös vuorokausi- ja viikkoleposäännökset.

​​​​​​​5.3 Ylityöstä maksetaan kultakin kerralta kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja seuraavilta tunneilta 100 % korotettu palkka.

6. Työvelvoite keskeytyviksi laadittavissa työjaksoissa

6.1 Työvelvoite keskeytyneeksi laadittavissa työjaksoissa on 36,5 tuntia kokonaiselta kalenteriviikolta sekä vajaiksi laadituilta kalenteriviikoilta seuraavan taulukon mukaan:

KESKEYTYVÄN TYÖVIIKON TYÖAIKATAULUKKO

Työ- ja vapaapäivien lukumäärä 6 5 4 3 2 1
Poissaolopäivien lukumäärä 1 2 3 4 5 6
Viikon työvelvoite 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0

0,0

Työaikalista keskeytyviltä työviikoilla laaditaan edellä olevan taulukon mukaan, tuntipoikkeamaa ei keskeytyvältä työviikolta muodostu.

6.2 Osittaisella hoitovapaalla olevien työtekijöiden osalta työvelvoite keskeytyneeksi suunniteltavissa työaikajaksoissa on 80 % tekevällä 29,0 tuntia viikossa, 70 % tekevällä 25,5 tuntia viikossa, 60  % tekevällä 22,0 ja 50 % tekevällä 18 tuntia viikossa.

KESKEYTYVÄN TYÖVIIKON TYÖAIKATAULUKKO, OSITTAINEN  HOITOVAPAA 80 %

Työ- ja vapaapäivien lukumäärä 6 5 4 3 2 1
Poissaolopäivien lukumäärä 1 2 3 4 5 6
Viikon työvelvoite 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0

0,0

KESKEYTYVÄN TYÖVIIKON TYÖAIKATAULUKKO, OSITTAINEN  HOITOVAPAA 70 %

Työ- ja vapaapäivien lukumäärä 6 5 4 3 2 1
Poissaolopäivien lukumäärä 1 2 3 4 5 6
Viikon työvelvoite 20,0 16,0 12,0 8,0  4,0 

0,0

KESKEYTYVÄN TYÖVIIKON TYÖAIKATAULUKKO, OSITTAINEN  HOITOVAPAA 60 %

Työ- ja vapaapäivien lukumäärä 6 5 4 3 2 1
Poissaolopäivien lukumäärä 1 2 3 4 5 6
Viikon työvelvoite 17,5 14,0 10,5 7,0  3,5 

0,0

KESKEYTYVÄN TYÖVIIKON TYÖAIKATAULUKKO, OSITTAINEN  HOITOVAPAA 50 %

Työ- ja vapaapäivien lukumäärä 6 5 4 3 2 1
Poissaolopäivien lukumäärä 1 2 3 4 5 6
Viikon työvelvoite 15,0 12,0  9,0  6,0  3,0 

0,0

Työaikalista keskeytyviltä työviikoilla laaditaan edellä olevien taulukoiden mukaan.

6.3 Laadittaessa kaksi tai useampia yhtäjaksoisesta syystä keskeytyvää työviikkoa peräkkäin lasketaan ensimmäisen viikon työ- ja vapaapäivien lukumäärään myös sunnuntai.

7. Sairausajanpalkan laskenta

​​​​​​​7.1 Sairausajan palkka lasketaan ja korvataan listalle laadittujen tuntien mukaan ja tuntipoikkeama määräytyy listalle laadittujen tuntien mukaan. Niiltä viikoilta kun laadittuja tunteja ei ole, korvataan sairausajanpalkka 36,5 (osittaisella hoitovapaalla 29,0, 25,5, 22,0 ja 18,0) tunnin mukaan. Sairauden aiheuttaessa keskeytyvän työviikon laadinnan, lasketaan sairausajan palkka tältä viikolta vähentämällä laaditut  tunnit 36,5 (osittaisella hoitovapaalla 29,0, 25,5, 22,0 ja 18,0) tunnista.

8. Vuosilomapalkan laskenta  (91. § Vuosiloma / kohta 8)*

8.​​​​​​​1 Vuosilomapalkkaa laskettaessa otetaan huomioon myös pyhätyökorvaukset .

9. Lomarahan maksamisajankohta (92. § Lomaraha / kohta 1)*

​​​​​​​9.1 Lomaraha  on 50  %  vuosilomapalk asta. Se maksetaan ennen kutakin lomajaksoa edeltävän palkanmaksun  yhteydessä.

10. Korvausten ja lisien maksaminen (65. § Korvaukset ja lisät jaksotyössä)*

​​​​​​​10.1 Korvaukset ja  lisät lasketaan edellisen tilikauden 16. päivästä seuraavan tilikauden 15. päivään saakka, jolloin ne maksetaan ko. tilikauden palkanmaksupäivänä.

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta. Toinen RTG Ground Handling Oy:lle ja toinen Ilmailualan Unioni IAU ry:lle.

Vantaalla / Helsingissä 31. päivänä toukokuuta 2011

RTG Ground Handling Oy                  Ilmailualan Unioni IAU ry

 

* Viittaus on päivitetty vastaamaan Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta 16.11.2017–15.1.2021.