VASTAUKSIA USEIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN

1. Olen ollut lomautettuna yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää. Mitä vaikutuksia omalla irtisanoutumisella on työttömyysturvaani?

Voit irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Oikeus koskee myös määräaikaisia työntekijöitä. Tämä oikeus ei kuitenkaan ole voimassa 7 päivää ennen lomautuksen loppumista, jos lomautuksen päättymispäivä on tiedossa.

Työnantaja on velvollinen maksamaan irtisanomisaikaa vastaavan korvauksen työntekijälle. Irtisanomisajan korvausta vastaavalta ajalta henkilöllä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. (HUOM! Osa-aikaiseen työsuhteeseen liittyvä ohje kohdassa 5.)

Irtisanomisajan korvaus ei kerrytä työssäoloehtoa. Työnhaku on syytä pitää voimassa irtisanomisajan korvausta vastaavalla ajalla.

On huomioitavaa, että työnantaja voi vähentää 14 päivää irtisanomisajan korvauksesta, jos työnantaja on lain tai sopimuksen perusteella noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa. Tällöin on syytä varmistaa, että työnhaku on voimassa myös työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä.

2. Olen ollut vuosilomalla lomautuksen keskellä. Katkaiseeko se lomautuksen yhdenjaksoisuuden? Entä lyhyt työjakso? Tai osa-aikainen lomautus?

TE-toimisto tutkii lomautuksen yhdenjaksoisuuden, ja välittää tästä tiedon työttömyyskassalle. Lähtökohtaisesti on katsottu, että esimerkiksi vuosiloma ei katkaise lomautuksen yhdenjaksoisuutta.

Jos lomautukset ovat toteutettu määräaikaisesti, voidaan niiden kesto katsoa vähintään 200 päivää kestäneeksi, jos ne ovat peräkkäin. Yleisesti ottaen lyhyiden työskentelyjaksojen (esim. tilapäinen työhönpaluu) ei ole katsottu katkaisevan lomautuksen yhdenjaksoisuutta.

Jos lomautus on toteutettu työaikaa lyhentämällä, lomautusta ei voida katsoa yhdenjaksoiseksi.

Painotamme, että TE-toimisto on vastuutaho lomautusten yhdenjaksoisuutta arvioidessa. Kassa noudattaa TE-toimistolta saatua kantaa. Yllä olevat ohjeistukset perustuvat yleiseen käytäntöön, mutta TE-toimisto voi tehdä tarkempaa arviointia ja tulkintaa tapauskohtaisesti.

3. Työnantaja irtisanoo minut lomautukselta. Miten minun tulee toimia?

Mikäli työnantaja irtisanoo sinut, olet oikeutettu saamaan irtisanomisajalta palkkaa. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa irtisanomisajalta, eli jos saat esimerkiksi 6 kuukaudelta irtisanomisajan palkkaan, emme voi maksaa ansiopäivärahaa vastaavalta ajalta. Jos työsuhteesi on ollut osa-aikainen, voit saada irtisanomisajalta soviteltua ansiopäivärahaa.

Irtisanomisajan palkka kerryttää työssäoloehtoa, eli mikäli työssäoloehto täyttyy kokonaisuudessaan irtisanomisajalla, määrittelemme päivärahasi suuruuden uudelleen. Päivärahan uudelleenmäärittelyä koskevia yleisiä kysymyksiä on käsitelty kysymyksissä 6 ja 7.

On hyvä varmistaa, että työnhaku on voimassa irtisanomisajan jälkeen. Niin ikään on syytä huomioida, että työnantaja voi vähentää 14 päivää irtisanomisajan palkasta, jos työnantaja on lain tai sopimuksen perusteella noudattanut yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa. Tällöin henkilön on tarkistettava, että työnhaku on voimassa työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä.

HUOM!

Jotta irtisanomisajan palkka kerryttää työssäoloehtoa, tulee työnantajan vähentää palkasta palkanmaksun yhteydessä lakisääteiset maksut. Jos sinulla ei ole työntekovelvoitetta irtisanomisajalla ja olet ollut lomautettuna ennen irtisanomisajan alkua, työnantajan on mahdollista jättää lakisääteiset maksut pidättämättä. Tällöin kyseessä on työttömyysturvalain näkökulmasta irtisanomisajan korvaus, joka ei kerrytä työssäoloehtoa. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa ajalta, jolta olisit ollut oikeutettu irtisanomisajan palkkaan (esim. olisit ollut oikeutetta 6 kk irtisanomisajan palkkaan, et ole oikeutettu ansiopäivärahaan 6 kk ajalta). Pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa irtisanomisaikaa vastaavan korvauksen ajalta. On tärkeää varmistaa, vähentääkö työnantaja kaikki lakisääteiset maksut palkanmaksun yhteydessä vai ei. Asialla on merkitystä työttömyysturvaasi.

4. Minulla ei ole työvelvoitetta irtisanomisajalla, ja saan irtisanomisajan palkkaa (ja työnantaja on tehnyt lakisääteiset vähennykset palkanmaksussa). Jos aloitan toisen työn irtisanomisajalla, miten tämä vaikuttaa tilanteeseeni?

Mikäli olet aloittanut yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikaisen työn, sinulla ei oikeutta ansiopäivärahaan kokoaikaisen työn ajalta, vaikka irtisanomisaika aiemmasta työsuhteesta päättyisi.

Jos uusi työ on osa-aikainen tai kestää enintään kaksi viikkoa, sinulla voi olla oikeus soviteltavaan päivärahaan, kun irtisanomisaika kokoaikaisesta työsuhteesta päättyy. Jos sinut on alun perin irtisanottu osa-aikaisesta työsuhteesta, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa irtisanomisajalta.

Jos uusi aloittamasi työsuhde on yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikainen työ, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan uuden työsuhteen ajalta. Mikäli uusi työsuhde on myös osa-aikainen tai kestää enintään kaksi viikkoa, voit yhä saada soviteltua ansiopäivärahaa edellytysten täyttyessä.

5. Minulla on osa-aikainen työsuhde, josta olen ollut lomautettuna 200 päivää. Irtisanoudun itse, ja saan irtisanomisajan korvausta. Kuinka tämä vaikuttaa tilanteeseeni?

Sinulle maksetaan niin ikään irtisanomisaikaasi vastaava korvaus. Korvaus ei kerrytä työssäoloehtoa, mutta se sovitellaan, eli korvaus vähentää päivärahan suuruutta.

Työttömyyskassa voi jaksottaa korvauksen vaikuttamaan useammalle kuukaudelle – jos esimerkiksi sinulle maksetaan korvaus, joka vastaa kuuden kuukauden palkkaa, voimme jakaa saadun korvauksen jokaista kuukautta kohden.

Vastaavassa tilanteessa muista pitää työnhakusi voimassa, ja hae meiltä soviteltua ansiopäivärahaa

6. Milloin päivärahani suuruus määritellään uudelleen?

Päivärahan suuruus määritellään yleisesti ottaen uudelleen työssäoloehdon täytyttyä. Työssäoloehdon täyttämiseksi tarvitaan 26 viikkoa työtä (palkkaa maksettu vähintään 18 työtunnin edestä per kalenteriviikko). Työskentelyn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, vaan se voi koostua erillisistä työskentelypätkistä tai osa-aikaisesta työstä. Lähtökohtaisesti työssäoloehdon tulisi täyttyä 28 kuukauden sisällä.

Pääsäännöstä voidaan poiketa, jos edellisen päivärahan enimmäisajan alkamisesta (eli ensimmäinen maksupäivä) on alle vuosi ja edellisen enimmäisajan yhteydessä on määritelty päivärahan perusteena oleva palkka.

Esimerkki 1:

Henkilö on lomautettuna 1.7.2020 alkaen. Päivärahan suuruus on määritelty tällöin. Henkilö irtisanotaan, ja irtisanomisaika päättyy 31.5.2021. Henkilö täyttää työssäoloehdon irtisanomisajalla, ja hakee päivärahaa 1.6.2021 alkaen.

Henkilön päivärahan suuruus määräytyy 1.6.2021 alkaen samalla perusteella kuin 1.7.2020 alkaen. Päivärahan suuruutta ei siis määritellä uudelleen, ja lisäksi omavastuuaikaa ei aseteta.

Seuraavan kerran, kun henkilö täyttää työssäoloehdon, päivärahan suuruus tullaan määrittelemään uudelleen.

Esimerkki 2:

Henkilö on lomautettuna 1.7.2020 alkaen. Päivärahan suuruus on määritelty tällöin. Henkilö irtisanotaan, ja irtisanomisaika päättyy 30.6.2021. Henkilö täyttää työssäoloehdon irtisanomisajalla, ja hakee päivärahaa 1.7.2021 alkaen.

Päivärahan suuruus määritellään uudelleen. Omavastuuaika asetetaan 1.7.2021 alkaen.

7. Onko päivärahan määrittelyyn liittyen muita huomioita?

Jos olet täyttänyt työssäoloehdon ennen edellisen enimmäisajan täyttymistä, on päivärahan suuruus aina vähintään 80 % aiemmin maksetun päivärahan suuruudesta.

Enimmäisajalla tarkoitetaan ansiopäivärahan maksupäivien enimmäisaikaa, joka vaihtelee 300–500 päivän välillä. Enimmäisajan pituus voi vaihdella työhistorian pituuden ja henkilön iän perusteella.

Toinen huomioitava asia on henkilön ikä. Mikäli olet täyttänyt työssäoloehdon sen jälkeen, kun olet täyttänyt 58 vuotta, päivärahaa ei enää määritellä aiempaa alemmalle tasolle.

8. Mikä on omavastuuaika?

Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti työssäoloehdon täyttyessä ennen päivärahan maksamisen alkua. Omavastuuajan pituus vastaa 5 työpäivää, ja tähän huomioidaan vain ma–pe päivät.

Esimerkiksi kokonaan työttömillä omavastuuajan pituus on viisi päivää (ma–pe), mutta osa-aikaisesti työtä tekevällä omavastuuajan pituus voi olla pidempi. Jos henkilön työaika olisi kokoaikatyössä 8 h/pv, ja hän tekee osa-aikaista työtä 4 h/pv, saadaan omavastuuaika kerrytettyä 10 päivässä (4 h/pv).

Väliaikaisten lakimuutosten johdosta omavastuuaika ei estänyt etuuden maksamista ajalla 16.3. –31.12.2020. Tästä syystä omavastuuaika ja sen vaikutus voi herättää kysymyksiä jäsenistössämme.

9. Olen hakenut päivärahaa kalenterikuukauden/4 kalenteriviikon jaksoissa. Nyt työnantajani on irtisanonut minut, ja minulla alkaa tavanomaisen jaksoni keskellä irtisanomisaika. Kuinka haen etuutta?

Hae päivärahaa irtisanomisajan alkamiseen saakka. Huomioi, että irtisanomisaikasi alkaa (ellei tarkempaa päivämäärää sovita) irtisanomisilmoitusta seuraavasta päivästä. Toimita kassalle kopio irtisanomisilmoituksesta. Muista ilmoittaa TE-toimistolle muutoksista tilanteessasi.

Kun täytät hakemusta eAsioinnissa, järjestelmä pyytää syytä poikkeavalle hakujaksolle. Ilmoita syyksi irtisanomisajan alkaminen.

Jos olet osa-aikaisessa työsuhteessa, voit hakea normaalisti päivärahaa kuukauden/4 kalenteriviikon jaksoissa. Toimita silti liitteeksi kopio irtisanomisilmoituksesta.

10. Miten haen päivärahaa palkallisen irtisanomisajan jälkeen?

Jos saat irtisanomisajalta kokoaikatyön palkkaa, sinun ei tarvitse hakea ansiopäivärahaa irtisanomisajalta. Huolehdi, että työnhakusi on voimassa heti irtisanomisajan jälkeen (tai heti sen jälkeen, kun työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy).

Toimita meille hakemus kahden viikon jaksolta heti irtisanomisajan päätyttyä päättyen sunnuntaihin tai kalenterikuukauden loppuun – käsittelijämme opastaa sinut sen jälkeen sopivaan hakurytmiin (kalenterikuukausi tai 4 kalenteriviikkoa). Toimita hakemuksen liitteeksi:

  • kopio työtodistuksesta
  • kopio irtisanomisilmoituksesta (jos ei ole jo toimitettu)
  • palkkalaskelmat irtisanomisajalta
  • TE-toimiston lausunto (kassa saa sähköisesti TE-toimistolta)

HUOM! Jos olet osa-aikaisessa työsuhteessa, voit hakea normaalisti päivärahaa kuukauden/4 kalenteriviikon jaksoissa myös irtisanomisajalta. Pidä työnhakusi voimassa.

11. Lomautustani on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää ja irtisanoudun. Kuinka haen päivärahaa ennen kuin irtisanomisaikaa vastaava aika alkaa?

Jos saat irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen kokoaikatyön perusteella, hae päivärahaa irtisanomisaikaa vastaavan ajan alkamiseen saakka. Huomioi, että irtisanomisaikaasi vastaava aika alkaa (ellei tarkempaa päivämäärää sovita) irtisanoutumisilmoitusta seuraavasta päivästä. Toimita kassalle kopio irtisanoutumisilmoituksesta. Muista pitää työnhaku voimassa TE-toimistossa.

Kun täytät hakemusta eAsioinnissa, järjestelmä pyytää syytä poikkeavalle hakujaksolle. Ilmoita syyksi irtisanomisaikaa vastaavan ajan alkaminen.

Jos olet osa-aikaisessa työsuhteessa, voit hakea normaalisti päivärahaa kuukauden/4 kalenteriviikon jaksoissa. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio irtisanoutumisilmoituksesta ja palkkalaskelma, josta saadun korvauksen summa on nähtävissä.

12. Miten haen päivärahaa sen jälkeen, kun irtisanomisaikaa vastaava aika on kulunut?

Jos irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus perustuu kokoaikatyöhön, sinun ei tarvitse hakea ansiopäivärahaa irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta, koska päivärahaoikeutta ei tältä ajalta ole. Huolehdi, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa koko irtisanomisajan korvausta vastaavalta ajalta.

Toimita meille hakemus kahden viikon jaksolta heti irtisanomisajan päätyttyä päättyen sunnuntaihin tai kalenterikuukauden loppuun – käsittelijämme opastaa sinut sen jälkeen sopivaan hakurytmiin (kalenterikuukausi tai 4 kalenteriviikkoa).

Toimita hakemuksen liitteeksi:

  • kopio työtodistuksesta
  • kopio irtisanoutumisilmoituksesta (jos ei ole toimitettu)
  • mahdolliset palkkalaskelmat irtisanomisajalta. Kassan on saatava tietoonsa irtisanomisaikaa vastaavan korvauksen määrä
  • TE-toimiston lausunto (kassa saa sähköisesti TE-toimistolta, muista pitää voimassa koko irtisanomisaikaa vastavan ajan)
  • HUOM! Jos olet osa-aikaisessa työsuhteessa, voit hakea normaalisti päivärahaa kuukauden/4 kalenteriviikon jaksoissa.
13. Minulle maksetaan lomakorvauksia/lomarahaa/korvauksia työaikapankista. Kuinka tämä vaikuttaa työttömyysturvaani?

Lomarahat

Mikäli maksettava lomaraha perustuu kokoaikaiseen työhön, sillä ei ole vaikutuksia päivärahan maksuun. Lomaraha ei vähennä päivärahan suuruutta, eikä lomarahaa oteta huomioon esimerkiksi ansiopäivärahan suuruuden määrittelyssä.

Jos lomaraha perustuu osa-aikaiseen työhön, se sovitellaan, eli lomaraha vaikuttaa tällöin vähentävästi päivärahan suuruuteen.

Lomakorvaus

Maksettavan lomakorvauksen vaikutukset työttömyysturvaan voi vaihdella henkilön tilanteesta riippuen.

Jos työsuhteesi päättymisen jälkeen maksetaan lomakorvausta, joka perustuu kokoaikaiseen työhön, ei tällä ole vaikutuksia ansiopäivärahasi suuruuteen. Lomakorvausta ei myöskään oteta huomioon ansiopäivärahan suuruuden määrittelyssä.

Jos päättynyt työsuhteesi on osa-aikainen, lomakorvaus sovitellaan, eli lomakorvaus vaikuttaa vähentävästi päivärahan suuruuteen.

Mikäli lomakorvaus maksetaan lomautuksen yhteydessä ja lomakorvaus perustuu kokoaikaiseen työsuhteeseen, tulkitaan lomakorvaus vuosilomaa vastaavaksi ajaksi. Tällöin työttömyyskassan on saatava tietoonsa, kuinka monta lomapäivää maksettu lomakorvaus vastaa. Ansiopäiväraha hylätään yhtä monelta päivältä perustuen vuosiloma-ajan palkkaa vastaavaan korvaukseen.

Toimita kassalle palkkalaskelma, jossa on nähtävissä perusteet maksetulle lomakorvaukselle. Palkkalaskelmassa on usein ilmoitettuna lomajakson ajankohta. Vastaavalta ajalta emme voi maksaa päivärahaa. Jos ajankohtaa ei ole ilmoitettu palkkalaskelmassa, hylätään päiväraha lomakorvauksen maksupäivästä lukien. Hylätty ajanjakso vastaa tällöin lomakorvauksen perusteena olevaa päivien lukumäärää.

Mikäli lomakorvaus maksetaan esimerkiksi kesken lyhyen työskentelyjakson, voi kassa tulkita loman alkavan seuraavasta lomautuksesta lukien. Tässä tilanteessa, kun lomakorvaus tulkitaan vuosilomaksi, vuosilomaa vastaava aika kerryttää työssäoloehtoa.

Jos lomautuksen yhteydessä maksettava lomakorvaus perustuu osa-aikaiseen työsuhteeseen, lomakorvaus sovitellaan, eli se vähentää päivärahan suuruutta.

Jos lomautuksen yhteydessä maksettava lomakorvaus perustuu sekä kokoaikaiseen että osa-aikaiseen työskentelyyn, lomakorvaus pääsääntöisesti sovitellaan. Tässä tilanteessa kassa arvioi tilannetta tapauskohtaisesti.

Työaikapankista maksettu korvaus

Lomautuksen aikana tai kaksi kuukautta ennen lomautuksen alkua työaikapankista nostettu korvaus jaksotetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että korvauksen määrää verrataan henkilön päivärahan perusteena olevaan päiväpalkkaan.

Esimerkki:

Henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on 150 euroa / päivä. Hänelle maksetaan 440 euroa työaikapankista lomautuksen yhteydessä 440 / 150 = 2,93 (pyöristetään 2) Henkilöltä hylätään 2 päivää työaikapankista nostetun korvauksen perusteella.

HUOM! Henkilön päivärahan perusteena oleva palkka on eri asia kuin ansiopäivärahan suuruus. Päivärahan perusteena olevasta palkasta ei ole tehty vielä vähennyksiä, joiden perusteella ansiopäivärahan lopullinen suuruus määräytyy.

Mikäli työaikapankista nostetaan korvaus lyhyen työskentelyjakson aikana, korvauksen estävä vaikutus otetaan huomioon seuraavan lomautuksen alkamisesta lukien. Osa-aikaiseen työsuhteeseen perustuva työaikapankista nostettu korvaus sovitellaan, eli se vähentää päivärahan suuruutta.