| Aviator |


Aviator Finland Oy:n ja IAU:n välillä on solmittu Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 12. §:n mukainen sopimus osa-aikatyöstä ja työehdoista (7.2.2019). Sopimuksen 8. §:stä on sovittu toisin sen jäljessä olevan liitteen mukaisesti (31.3.2020).

SOPIMUS OSA-AIKATYÖSTÄ JA TYÖEHDOISTA

1. §

Tällä sopimuksella sovitaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja llmailualan Unioni IAU ry:n välisen Lentoliikenteen Palveluja koskevan työehtosopimuksen 12. §:n mukaisesti osa-aikaiseen työsuhteeseen palkattavien työntekijöiden työehdoista Aviator Finland Oy:n maapalvelutehtävissä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

2. §

Osa-aikatyöntekijöitä palkataan tasoittamaan lentoliikenteen ruuhkahuippuja. Heitä voidaan palkata kaikkiin Aviator Finland Oy:n maapalvelutehtäviin alla sovituin ehdoin.

3. §

Pääluottamusmiehelle annetaan tieto tehdyistä osa-aikatyöntekijöiden työsopimuksista. Työsopimusten liitteenä on tämä pöytäkirja.

4. §

Resurssien, rekrytointien ja osa-aikaisten tarve todetaan säännöllisissä kokouksissa työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken.

5. §

Osa-aikatyöntekijöitä haetaan erillisellä hakumenettelyllä ja rekrytoinneista annetaan tieto pääluottamusmiehelle.

6. §

Osa-aikatyöntekijöiden työvuoron pituus on vähintään 3 tuntia ja enintään 6 tuntia.

Tämä ei rajoittavalta osalta (enintään 6 tuntia) koske tämän sopimuksen tekohetkellä jo osa-aikaisena työskenteleviä työntekijöitä, vaan heidän työsopimuksensa jatkuvat entisellään.

Edellä olevasta poiketen työntekijälle voidaan koulutuksiin liittyen (tehtäväkoulutus, harjaantuminen ym.) laatia TES:n mukaisia työvuoroja.

7. §

Työsopimuksella voidaan sopia osa-aikatyöntekijän suostumuksesta kahden erillisen työvuoron tekemisestä saman vuorokauden aikana, ilman TES 33. § kohta 6:n mukaista erilliskorvausta.

Poiketen työehtosopimuksen 38. §:n 2. kohdan kirjauksesta työaika katkeaa, kun kahden työjakson väli on vähintään 4 tuntia.

8. §

Tämän sopimuksen voimassaoloaikana ei jaksotyötä tekeville laadita kaksiosaisia työvuoroja, kuitenkin niin, että kaksiosaisista työvuoroista luovutaan neljän (4) kuukauden siirtymäaikaa noudattaen.

9. §

Osa-aikaisten työntekijöiden määrä rajataan enintään 15% Aviator Finland Oy:n työntekijöiden kokonaismäärästä mukaan lukien jo tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä osa-aikaisena työskentelevät työntekijät. Pääluottamusmiehen kanssa voidaan sopia poikkeuksista erityistilanteissa esimerkiksi uusien lentosarjojen aloituksen yhteyteen tai loma-aikoihin.

10. §

Osa-aikatyöntekijöiden työsopimukset laaditaan työvelvoitteella 108- 180 tuntia per kuuden (6) viikon jakso. Työsopimuksella voidaan työntekijän toiveesta sopia lyhyemmästä työvelvoitteesta, jolloin työsopimuksessa tulee mainita, että työttömyysturvan työssäoloehto ei täyty.

11. §

Työntekijän palkka maksetaan kuukausipalkkana, joka määräytyy tehtyjen työtuntien mukaan. Työntekijän tuntipalkka on työehtosopimuksen mukainen 100%:n kuukausipalkka jaettuna 161:lla.

12. §

Peruspalkka, lisätyöt ja vuorolisät maksetaan kalenterikuukausittain. Mahdolliset ylityöt maksetaan kuuden (6) viikon jakson mukaan.

13. §

Mikäli osa-aikatyöntekijä tekee töitä yli työvuorolistoille laadittujen tuntien, korvataan tämä kuten lisätyö jaksotyössä, TES 35. §:n mukaisesti.

Työntekijän kanssa sovittaessa voidaan työntekijä kutsua lisätyöhön alle 12 tuntia ennen työvuoron alkua noudattamatta työehtosopimuksen 43. §:n määräyksiä hälytystyöstä.

14. §

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi voimassa olevana kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

15. §

Mikäli tämä sopimus jommankumman osapuolen toimesta irtisanotaan säilyvät sen mukaisesti tehdyt työsopimukset muuttumattomina.

16. §

Aviator Finland Oy sitoutuu tämän sopimuksen voimassaoloaikana olemaan käyttämättä ulkopuolista työvoimaa.

 

Vantaalla/Helsingissä 7.2.2019

Aviator Finland Oy                    Ilmailualan Unioni IAU ry

 

LIITE SOPIMUKSEEN OSA-AIKATYÖSTÄ JA TYÖEHDOISTA

1.

Tällä sopimuksen liitteellä sovitaan muutos 7.2.2019 solmittuun sopimukseen Osa-aikatyöstä ja työehdoista Aviator Finland Oy:ssä. Muutos koskee sopimuksen kohtaa 8. kaksiosaisten työvuorojen laatimisesta. ”8. Tämän sopimuksen voimassaoloaikana ei jaksotyötä tekeville laadita kaksiosaisia työvuoroja, kuitenkin niin, että kaksiosaisista työvuoroista Iuovutaan neljän (4) kuukauden siirtymäaikaa noudattaen.”

2.

Sopimuksesta poiketen, Aviator Finland Oy:ssä voidaan tämän laatia kaksiosaisia työvuoroja myös jaksotyötä tekeville alkaen 31.3.2020.

3.

TES:n henkeä kunnioittaen on sovittu, että kompensoidaan ns. Fedex operaatioiden väliltä kahden tunnin peruspalkka.

4.

Tämä sopimusmuutos on voimassa toistaiseksi kahden (2) viikon irtisanomisajalla, kuitenkin niin, että työnantajalla on kohtuullinen aika toteuttaa seuraava resurssisuunnitelma sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

 

Vantaa 31.3.2020

Toimitusjohtaja / Aviator Finland Oy      Pääluottamusmies / Aviator Finland Oy

 


Palaa Aviatorin pääsivulle