22.3.2017 * N:o 16 (262) * 

Airpron työriidan sovintoehdotuksen sisältö

| AIRPRO |

Airpron työriita päättyi maanantai-iltana kello 20.30 osapuolten hyväksyttyä valtakunnansovittelijan tekemä toinen sovintoehdotus. IAU:n osalta ehdotus käsiteltiin sekä Airpron työntekijöitä edustavassa ammattiosastossa SLT 012:ssa että liiton hallituksessa.

Sopimuskausi 1+2 vuotta

Airpron uusi työehtosopimus IAU:n ja PALTA:n välillä tuli voimaan heti sovintoehdotuksen tultua hyväksytyksi 20.3. Ehdotuksessa huomioitiin JHL:n ja Pardian aiemmin tekemä työehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018 kuitenkin niin, että siihen tehtiin muutoksia. Tämä kokonaisuus muodostaa työehdot ajalle 20.3.2017-31.1.2018.

Kolmivuotisen sopimuksen työehdot tämän jälkeiselle ajalle eli 1.2.2018-20.3.2020 tulivat sovituksi sovintoehdotuksen sisällön mukaisesti IAU:n ja PALTA:n välillä.

Työaikoja koskevat muutokset

Työaikamääräyksiä muutettiin nyt ensimmäistä kertaa Airpron historiassa siten, että niillä on vaikutuksia sekä työvuorolistojen laadintaan että välillisesti myös ansiotasoon. Muutosten palkkamassaa kasvattava vaikutus Airprossa on yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Viikoittainen lepoaika 35 tuntia

Työehtosopimuksen 6. §:n 3. kohta ”Viikoittainen lepoaika” muuttui niin, että viikoittaisen lepoajan on oltava vähintään 35 tuntia viikossa aiemman 24 tunnin sijaan.

Pakkolisätyöt loppuvat

Työehtosopimuksen 5. §:n 1. kohdan ”Jaksotyöntekijöiden työaika” soveltamisohje muutui siten, että keskimääräisen työajan (111,5 tuntia) on toteuduttava 51 viikon mittaisen tasoittumisjakson aikana. Muutoksen jälkeen työntekijöillä ei voi enää teettää pakkolisätöitä yli työehtosopimuksessa sovitun keskimääräisen tuntimäärän ja korvata sitä pelkällä yksinkertaisella tuntipalkkalla tasoittumisjakson päätyttyä.

Työajan tasoittumissuunnitelma

Muuttunut soveltamisohje velvoittaa työnantajan jatkossa laatimaan ja julkaisemaan etukäteen tasoittumisjakson pituisen - sen alkamis- ja päättymisajankohdat sisältävän - työajan tasoittumissuunnitelman.  Tämä on oltava työntekijöillä tiedossa ja heidän on voitava seurata suunnitelman toteutumista.

Ylityötä 120 tuntia ylittävä työ

Työehtosopimuksen 7. §:n 6. kohta ”Ylityö jaksotyössä” muuttuu 1.8.2018. Sen jälkeen ylityötä on työ, joka ylittää 120 tuntia kolmen viikon jakson aikana. Nykyinen raja ylitöiden alkamiselle on 128 tuntia.

Palkkamääräykset

Takuupalkka ilman ”rahoitusehtoa”

Työehtosopimuksen liitteen 4 kohta 8 ”Takuupalkka” muuttuu 1.4.2018. Tämän jälkeen takuupalkan maksiminen ei edellytä ns. ”rahoitusehdon” täyttymistä, kuten nykyisessä työehtosopimuksessa: ”Takuupalkan maksaminen rahoitetaan järjestelyeristä ja muutoin, siten kun osapuolten välillä sovitaan”. Käytännössä ehto on johtanut siihen, että työnantaja on voinut jättää takuupalkat maksamatta.

Uuden takuupalkkaa koskevan työehtomääräyksen mukaan, jos työntekijä on työskennellyt Airpro Oy:ssä keskeytyksettä samassa vaativuusryhmässä

  •  4 vuoden ajan ja jos hänen henkilökohtainen palkanosansa on edelleen alle 4 %, nostetaan henkilökohtainen palkanosa tälle tasolle,
  •  8 vuoden ajan ja jos hänen henkilökohtainen palkanosansa on edelleen alle 8 %, nostetaan henkilökohtainen palkanosa tälle tasolle,
  •  10 vuoden ajan ja jos hänen henkilökohtainen palkanosansa on edelleen alle 12 %, nostetaan henkilökohtainen palkanosa tälle tasolle.

Takuupalkan edellytyksenä säilyy edelleen, että työntekijän saama suoritusarviointi on vähintään tehtävän edellyttämällä normaalitasolla. Arviointiin sisältyvän mahdollisen väärinkäytön estämiseksi luottamusmiehille on annettava kaikki tarpeellinen tieto suoritusarvioinneista.

Palkankorotukset 

Palkkoja korotetaan yleisko-rotuksella 1.4.2019. Korotus on puolet teollisuusliittojen yleiskorotuksesta. Siinä tapauksessa, että sopimusosapuolten kesken ei kuitenkaan saavutettaisi yhteistä näkemystä yleiskorotuksen tasosta, kummallakin osapuolella on mahdollisuus viedä asia valtakunnansovittelijan johtaman välityslautakunnan ratkaistavaksi.

Maapalvelujen moniosaaja-lisä

Maapalvelujen moniosaamisesta maksettava lisä (20 tai 50 euroa kuukaudessa) palautuu ja jatkuu 31.1.2018 saakka sellaisena, kuin se oli 31.1.2017 asti.

Soveltamisalan muutos

Maapalvelutyö Helsinki-Vantaan ja Oulun lento-asemilla

Työehtosopimuksen 1. §:n mukainen soveltamisalalauseke muuttuu 1.2.2018 alkaen siten, että Airpron työehtosopimusta ei enää sovelleta Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla päätoimenaan maapalvelutehtävissä työskenteleviin työntekijöihin. Heidän työehtonsa määräytyvät tämän jälkeen kulloinkin voimassa olevan Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Muutoksen yhteydessä tulevat voimaan sovintoehdotukseen sisällytetyt Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemia koskevat osa-aikatyöntekijöiden työehtoja sekä tasoittuvan työajan järjestelmää koskevat sopimukset.

Maapalvelutyö muilla lentoasemilla

Muiden kuin Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemien osalta osapuolet perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää 31.1.2018 mennessä maapalvelutyön työehdot ja niihin sovellettava työehtosopimus Airprossa.

 

Juhani Haapasaari