28.12.2017 * N:o 35 (281) * 


Uusi työehtosopimus

| Lentoliikenteen palvelut |

IAU:n hallitus ja Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalueella toimivat ammattiosastot ovat hyväksyneet työehtosopimuksen uudistamiseksi perjantaina 22.12. saavutetun neuvottelutuloksen. Sen sisältö on seuraava:

 

Sopimuskausi

Sopimuskausi alkaa 16.11.2017 ja päättyy 15.1.2021, ellei sitä irtisanota viimeistään 15.10.2019 allekirjoituspöytäkirjassa tarkoitetulla tavalla päättymään 15.1.2020.

 

Palkankorotukset / Teknisiä palveluja tuottavat yritykset

Vuosi 2018

Palkkoja korotetaan 1,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.2.2018. Perustaulukkopalkkoihin tehdään vastaava korotus.

Lisäksi viimeistään 1.2.2018 työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,2 %. Erän suuruus lasketaan yrityksen työehtosopimuksen piiriin kuuluvien teknisissä tehtävissä työskentelevien työntekijöiden lokakuun 2017 peruskuukausipalkoista. Erää voidaan käyttää myös yrityksessä tämän neuvottelutuloksen mukaisten työehtosopimuksen, esimerkiksi 70 § ja 87 §, koskevien tekstimuutosten kustannusten kattamiseen. Yrityskohtaisen erän kohdentamisesta päättää työnantaja. Yrityskohtaisen erän jako tulee selvittää ennen käyttöönottoa pääluottamusmiehelle. Selvityksessä työnantaja ilmoittaa jaettavan erän kokonaiseuromäärän ja yksilöi, miten korotukset tullaan kohdentamaan. Jos selvitystä ei ole annettu ennen erän käyttöönottoa, erä jaetaan yleiskorotuksena. 

Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista sekä oikaista mahdollisia vinoumia. Työntekijöiden ammattitaidon ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä henkilökohtaisten korotusten jakamisessa.

Vuorolisät

Vuorolisiä korotetaan 1.2.2018 lukien 1,8 %.

Muut palkkaperusteet

Euro- ja senttimääräisiä lisiä korotetaan 1.2.2018 lukien 1,8 %.

Vuosi 2019

Palkkoja korotetaan 1,7 %:n suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.2.2019. Perustaulukkopalkkoihin tehdään vastaava korotus.

Vuorolisät

Vuorolisiä korotetaan 1.2.2019 lukien 1,7 %.

Muut palkkaperusteet

Euro- ja senttimääräisiä lisiä korotetaan 1.2.2019 lukien 1,7 %.

 

Palkankorotukset / Maapalveluja tuottavat yritykset

Vuosi 2018

Palkkoja korotetaan 40 euron suuruisella yleiskorotuksella 1.2.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Perustaulukkopalkkoihin tehdään vastaava korotus.

Vuosi 2019

Palkkoja korotetaan 40 euron suuruisella yleiskorotuksella 1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Perustaulukkopalkkoihin tehdään vastaava korotus.

Vuorolisät

Vuorolisiä korotetaan 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

Muut palkkaperusteet

Euro- ja senttimääräisiä lisiä korotetaan 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 %.

 

Palkankorotukset / Teknisiä palveluja ja maapalveluja tuottavat yritykset

Vuosi 2020

Palkantarkistukset 1.2.2020

Osapuolet tarkastelevat kevään 2019 huhti-toukokuun aikana toimialan tilannetta, yleistä taloudellista tilannetta, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Arvioinnin perusteella osapuolet neuvottelevat 15.10.2019 mennessä viimeistään 1.2.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavien palkankorotusten rakenteesta ja suuruudesta.

Mikäli viimeistään 1.2.2020 toteutettavan palkantarkistusten rakenteesta ja suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen 15.10.2019 mennessä, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 15.1.2020. Irtisanomista koskeva ilmoitus on kirjallisesti toimitettava 15.10.2019 mennessä toiselle sopijaosapuolelle.

 

Tekstimuutokset

2. LUKU / Työsuhteet

Muutetaan 6. § kuulumaan seuraavasti:

6. § Koeaika

Koeaika on tämän työehtosopimuksen voimaantullessa 6 kuukautta.

Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Lisätään uusi x. § seuraavasti:

x. § Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Oppilaitoksen tai viranomaisen organisoiman työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjes-tämisellä, harjoittelulla tai työkokemuksen hankkimisella ei korvata työpaikan henkilöstöä, eikä sillä tule olla muutoinkaan vaikutusta yrityksen työntekijöiden työsuhteisiin.

Työnantaja käy pääluottamusmiehen kanssa läpi menettelytavat, jotka liittyvät oppilaitoksen tai viranomaisen organisoiman työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämiseen, harjoitteluun, työkokemuksen hankkimiseen tai luottamusmiesten tiedonsaantiin ja työpaikkaohjaajien asemaan ja korvauksiin.

Muutetaan 12. §:n otsikko ja lisätään uusi 12. §:n 3. momentti seuraavasti:

12. § Lomautus, irtisanominen ja uudelleensijoittaminen

3. Jos työnantaja taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanomisen vaihtoehtona uudelleen sijoittaa työntekijän muihin tarjolla oleviin tehtäviin, määräytyy palkkaus tarjolla olevan muun työn mukaisesti. Palkkauksen muuttamisessa noudatetaan irtisanomisaikaa.

Tämä kohta koskee vain maapalveluja tuottavia yrityksiä.

 

Tekstimuutokset

3. LUKU / Työajat teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä

Muutetaan 31. §:n 1 - 3 momentit kuulumaan seuraavasti:

31. § Ikääntyneiden työntekijöiden työajan lyhentäminen

1. Työnantaja on velvollinen, työntekijän niin halutessa, lyhentämään työaikaa:

– 55 vuotta täyttäneet viisi tuntia/viikko

– 60 vuotta täyttäneet kymmenen tuntia/viikko

2. Palkkaa vähennetään työajan lyhennystä vastaavasti.

3. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan lyhentämisen määrästä, tavasta ja ajankohdista myös toisin. Jos muusta ei sovita, työnantaja määrittelee työajan lyhennystavan ja ajankohdan.

 

Tekstimuutokset

4. LUKU / Työajat maapalveluja tuottavissa yrityksissä

Lisätään uusi x. § seuraavasti:

x. § Ikääntyneiden työntekijöiden työajan lyhentäminen

1. Työnantaja on velvollinen, työntekijän niin halutessa, lyhentämään työaikaa työvuoroluettelokohtaisesti:

– 55 vuotta täyttäneet keskimäärin viisi tuntia/viikko

– 60 vuotta täyttäneet keskimäärin kymmenen tuntia/viikko

2. Palkkaa vähennetään työajan lyhennystä vastaavasti.

3. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työajan lyhentämisen määrästä, tavasta ja ajankohdista myös toisin. Jos muusta ei sovita, työnantaja määrittelee työajan lyhennystavan ja ajankohdan.

4. Työajan lyhennystä käsitellään työssäolon veroisena aikana.

 

Tekstimuutokset

5. LUKU / Yhteiset työaikamääräykset

Muutetaan 39. §:n 1 momentti kuulumaan 1.2.2018 alkaen teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä ja maapalveluja tuottavissa yrityksissä 1.1.2019 alkaen seuraavasti:

39. § Lauantai- ja aattotyö

1. Lauantaipäivän sekä vappu-, juhannus-, joulu- ja uudenvuodenaaton aikana klo 0.00 alkaen tehtävästä työstä maksetaan peruspalkan lisäksi 50 prosentin suuruinen erillislisä tehdyiltä työtunneilta. Erillislisä perustuu liikenteen rakenteeseen. Lisää ei makseta niiltä edellä mainituilta päiviltä, jotka ovat pyhä- tai sunnuntaipäiviä.

Muutetaan 41. §:n 1 - 4 momentit kuulumaan seuraavasti:

41. § Joulun työaikajärjestelyt ja korvaukset

1. Työntekijän tulee lokakuun loppuun mennessä, ellei paikallisesti toisen sovita, esittää erikseen ohjeistettavalla tavalla toiveensa siitä, että hänellä ei ole työvuoroa jouluaaton kello 19.00:n ja ensimmäisen joulupäivän kello 15.00:n välisenä aikana. Työnantajan on vuorolistaa laatiessaan otettava toive huomioon.

2. Jouluaaton kello 19.00:n ja ensimmäisen joulupäivän kello 15.00:n välisenä aikana tehty työ ei ole säännöllistä työaikaa, ja se merkitään vuorolistalle ylityöksi. Se korvataan kolmivuorotyössä kuten ylityö ja jaksotyössä lisä- tai ylityönä.

3. Työntekijällä ei ole työvuoroa ensimmäisenä joulupäivänä, jos hän on työvuoronsa mukaisesti työskennellyt jouluaattona, ellei paikallisesti sovita toisin.

4. Tapauksessa, jossa samalla ryhmällä on iltavuoro sekä jouluaattona että ensimmäisenä joulupäivänä, vuoron työntekijät jaetaan kahteen osaan siten, että osa työskentelee jouluaaton iltavuorossa ja toinen osa ensimmäisen joulupäivän iltavuorossa liikenteen asettamien vaatimusten mukaan, ellei paikallisesti sovita toisin.

Muutetaan 45. § kuulumaan seuraavasti:

45. § Vuoronvaihto

1. Työntekijöillä on oikeus vaihtaa työvuoroja keskenään työnantajan määräämän esimiehen suostumuksella.

2. Henkilökohtaisista syistä aiheutuneet vuoronvaihdot ovat edellä olevan mukaisesti sallittuja.

3. Vuoronvaihdosta mahdollisesti syntyneistä ylityötunneista ei makseta ylityökorvausta.

4. Vuoronvaihto ei vaikuta säännöllisen työajan tuntikertymään eikä työaikapankin saldoon.

 

Tekstimuutokset

4. LUKU / Palkkausjärjestelmä

Muutetaan 65 §:n 1 - 2 momentit kuulumaan seuraavasti:

65. § Palkkaryhmittely

1. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet ryhmittelevät työt käyttäen arviointijärjestelmän mukaista arviointia, parivertailua saman tyyppisiin töihin/edeltävään työhön tai muuta yhteisesti sovittua järjestelmää, ja ne sijoitetaan tasajakoisin pisteskaaloin muodostettuihin palkkaryhmiin.

2. Sopijaosapuolten välinen palkkaryhmittelytyöryhmä laatii palkkaryhmittäin eritellyn luettelon kaikista niistä töistä, joita soveltamisalalla on käytössä. Työt on eriteltävä tunnistettavilla ja työtä kuvaavilla nimikkeillä ja tunnuksilla.

Muutetaan 66. § kuulumaan seuraavasti:

66 § Uudet työt

Jos tämän sopimuksen soveltamisalueelle tulee sellaisia uusia töitä, joita ei ole tässä työehtosopimuksessa otettu huomioon, niistä neuvotellaan työehtosopimuksen mukaisessa järjestyksessä.

Muutetaan 68. § kuulumaan seuraavasti:

68. § Palkkaryhmät ja perustaulukkopalkat teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä

Perustaulukkopalkat 1.2.2018-31.1.2019

Palkkaryhmä  
1 1 665,09 €
2 1 733,03 €
3 1 809,08 €
4 1 901,35 €
5 2 006,81 €
6 2 119,36 €
7 2 250,17 €
8 2 383,00 €
9 * 2 522,93 €
10 * 2 674,02 €
11 * 2 834,46 €

* Työtä ei kuvata, ei arvioida.

Perustaulukkopalkat 1.2.2019-15.1.2020

Palkkaryhmä  
1 1 693,40 €
2 1 762,49 €
3 1 839,83 €
4 1 933,67 €
5 2 040,93 €
6 2 155,39 €
7 2 288,42 €
8 2 423,51 €
9 * 2 565,82 €
10 * 2 719,48 €
11 * 2 882,65 €

* Työtä ei kuvata, ei arvioida.

Palkkaryhmien 10 ja 11 käyttöönotosta sovitaan paikallisesti.

Lisätään uusi x. § seuraavasti:

x. § Harjaantumisaika

Jos työntekijä on suorittanut työssä vakiintuneeksi muodostuneen ammattitutkinnon, mutta työntekijän työkokemus kyseiseen tehtävään on alle kaksi vuotta, voidaan hänen työsopimuksessaan sopia, että hänelle maksetaan ammattityöntekijään verrattuna yhtä palkkaryhmää pienempää palkkaa niin sanotulta harjaantumisajalta. Harjaantumisaikaa voidaan soveltaa ainoastaan palkkaryhmissä 5-7. Ammattitutkinnon suorittaneelle työntekijälle harjaantumisaika voi olla enintään yksi vuosi, jos työntekijällä ei ole muuta hyväksiluettavaa työkokemusta tutkinnon suorittamisen ulkopuoliselta ajalta.

Tämä kohta koskee vain teknisiä palveluja tuottavia yrityksiä.

69. § Palkkaryhmät ja perustaulukkopalkat maapalveluja tuottavissa yrityksissä

Perustaulukkopalkat 1.2.2018-31.1.2019

Palkkaryhmä  
4 1 910,31 €
5 2 014,31 €
6 2 125,31 €
7 2 252,31 €
8 2 382,31 €
9 2 520,31 €

Perustaulukkopalkat 1.2.2019-15.1.2020

Palkkaryhmä  
4 1 950,31 €
5 2 054,31 €
6 2 165,31 €
7 2 292,31 €
8 2 422,31 €
9 2 560,31 €

 

Tekstimuutokset

9. LUKU / Pätevyys- ja kokemuslisä

Muutetaan 70. §:n 1 momentti kuulumaan 1.2.2018 alkaen seuraavasti:

70. § Pätevyyslisän määräytyminen teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä

1. Jos työnantajan alueella on käytössä 10 luvun mukainen henkilökohtaisen palkanosan arviointijärjestelmä, palkkaryhmissä 1-11 maksetaan pätevyyslisää seuraavasti:

4 vuoden jälkeen                   5 %

6 vuoden jälkeen                   9 %

8 vuoden jälkeen                   12 %

10 vuoden jälkeen                 15 %

15 vuoden jälkeen                 17 %

20 vuoden jälkeen                18 %

25 vuoden jälkeen                19 %

Soveltamisohje: Mikäli työntekijän pätevyyslisä on ollut 15.11.2017 mennessä 3 % (2 vuoden jälkeen) tai 6 % (4 vuoden jälkeen), näitä pätevyyslisiä ei kuitenkaan alenneta.

 

Tekstimuutokset

11. LUKU / Moniosaaminen

Muutetaan 87. § kuulumaan seuraavasti:

87. § Moniosaamisen vaikutus palkkaan

Teknisiä palveluja koskevissa yrityksissä moniosaaminen korottaa henkilökohtaista palkkaa perustaulukkopalkasta laskettuna seuraavasti:

*Uuden taulukon voimaantullessa tarkastellaan O-, P- ja Q-ryhmissä olevien työntekijöiden monitaitoisuus- ja erityisosaaminen. Uuden prosentin voimaantulo edellyttää, että voimassaolevat monitaitoisuus- ja erityisosaamiskriteerien mukaiset osaamiset täyttyvät O-, P- tai Q-ryhmän mukaisesti. Ainoastaan voimassaolevat ja työnantajan käytössä olevat monitaitoisuus- ja erityisosaamiskriteerit otetaan huomioon.

*Pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille maksettava korvaus moniosaamisesta on enintään 9 %, ellei korkeampaa moniosaamista ole erikseen todettu.

Tämä kohta koskee vain teknisiä palveluja tuottavia yrityksiä.

 

Tekstimuutokset

12. LUKU / Vuosiloma

Muutetaan 88. §:n 2. momentti kuulumaan seuraavasti:

88. § Vuosiloma

2. Kun työntekijän työsuhde on 31.3. mennessä keskeytymättä jatkunut vähintään 14 vuotta ja hänellä on lomanmääräytymisvuodelta vuosilomalain mukaisesti täydet 12 lomaan oikeuttavaa kuukautta, ansaitsee hän vuosilomaa kolme arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

Muutetaan 89 §:n 2. ja 4. momentti kuulumaan seuraavasti:

89. § Lomaraha

2. Työntekijällä ei ole lomarahaoikeutta, jos hän irtisanoutuu tai työsuhde päätetään hänestä johtuvasta syystä, eikä hän palaa vuosilomaltaan enää työhön.

4. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lomarahan vaihtami-
sesta joko kokonaan tai osittain palkalliseksi vapaaksi siten, että vapaapäivien määrä on puolet vapaaksi vaihdettavista lomarahaa vastaavista vuosilomapäivistä.

Tulkintaohje:

Jos lomaraha vaihdetaan vapaaksi, niin esim. 24 lomapäivää vastaavasta lomarahasta tulee 12 palkallista työpäivää vapaapäiväksi.

 

Tekstimuutokset

17. LUKU / Muita määräyksiä

Muutetaan 100. §:n tulkintaohje kuulumaan seuraavasti:

100. § Merkkipäivävapaat

Tulkintaohje:

Tämä korvaa sopimuksen allekirjoittamishetkellä sovellettavat mahdolliset yrityskohtaiset käytännöt merkkivapaiden suhteen.

Merkkipäivävapaa siirretään annettavaksi myöhempänä ajankohtana, mikäli se sattuisi muutoin sairausajalle.

 

Tekstimuutokset

18. LUKU / Luottamusmiehet

Muutetaan 104. §:n 3. momentti kuulumaan seuraavasti:

104. § Pääluottamusmies

3. Kun lasketaan vapautusta työstä useilla eri lentoasemilla työskenteleviä työntekijöitä edustavalle pääluottamusmiehelle, vapautuksen osuutta lisätään seuraavalla tavalla:

Muilla kuin pääluottamusmiehen asemapaikan lentoasemalla työskentelevien työntekijöiden lukumäärä kerrotaan kertoimella 2. Saatu lukuarvo lasketaan yhteen pääluottamus-
miehen asemapaikan työntekijöiden lukumäärän kanssa. Näin muodostettu työntekijöiden määrä = edustettavien työntekijöiden määrä.

Muutetaan 108. §:n 3. momentti kuulumaan seuraavasti:

108. § Ansiotason määrittely

1. Säännöllisesti toistuvaksi ajaksi tai kokonaan työstä vapautettu pääluottamusmies on oikeutettu saamaan edustamiensa työntekijöiden korkeimman palkkaryhmän korkeinta palkkaa.

 

Tekstimuutokset

20. LUKU / Erinäiset määräykset

Lisätään uusi x. § seuraavasti:

x. § Paikallinen sopiminen poikkeustilanteissa (selviytymislauseke)

1. Työnantajan ja alueella toimivien Ilmailualan Unioni IAU ry:n ammattiosastojen välillä voidaan solmia työpaikkojen ja yrityksen toiminnan turvaamiseksi määräaikainen sopimus, kun yritys joutuu poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin.

2. Määräaikaiseen paikalliseen sopimukseen kirjataan Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen määräyksistä poikkeavat tai ne korvaavat yrityskohtaiset määräykset. Määräaikaisista poikkeavista työaikajärjestelyistä sovitaan joko pääluottamusmiehen tai IAU:n ammattiosastojen ja työnantajan välillä.

3. Sopimus edellyttää Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n hyväksyntää ja se on Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen osa.

 

Työryhmäkirjaukset

Palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä

Palkkaustyöryhmän tavoitteena on uusi vaativuuden arviointijärjestelmä. Työ toteutetaan kustannusneutraalisti. Nykyisten töiden keskinäinen vaativuusjärjestys sekä aiemman arviointijärjestelmän pisteytys säilytetään.

Sen osalta kuin jo käytössä olevat työt/tehtävänimikkeet muuttuvat olennaisesti sopimuskauden aikana, tulee nämä työt arvioida allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaisesti.

Tavoitteena on lopputulos, jossa arviointi voidaan yhdessä osapuolten työryhmässä sopimien mallitöiden avulla toteuttaa tulevaisuudessa niin, että säilytetään riittävä ja tarvittava erottelevuus sopimusalan töissä.

Lisäksi tavoitteena on arvioida työkokemusaikaan perustuvan lisän osuutta ja muotoa palkkausjärjestelmässä sekä selvittää mahdollisuuksia henkilökohtaisen suoriutumisen ja moniosaamiseen perustuvien palkanosien yhdistämiseksi yksinkertaisemmaksi malliksi niin, että työntekijöiden yhdenvertaisuus huomioidaan kehitystyössä.

Töiden kuvaus, arviointi ja sijoittaminen palkkaryhmiin

1. Ennen palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmän työn valmistumista muuttuneet tai uudet työt sijoitetaan palkkaryhmiin seuraavin periaattein.

2. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyrityksissä perustetaan tarvittaessa yrityskohtaiset työnkuvausryhmät uusien tai muuttuneiden töiden kuvaamista varten. Ryhmät muodostetaan ammattiryhmittäin. Osapuolten edustajien määrä ryhmää kohden on vähintään kaksi.

3. Uuden tai muuttuneen työn vaativuuden arviointi tapahtuu ensisijaisesti pääluottamusmiehen ja työnantajan edustajan kesken, työehtosopimuksen 65. §:n menettelytapojen mukaisesti, sopimalla tai vertailemalla muihin sopimusalan töihin, käyttäen tukena olemassa olevia työnkuvia. Pääluottamusmies ja työnantajan edustaja voivat sopia myös yrityskohtaisen arviointiryhmän perustamisesta. 

 4. Palkkaryhmittelytyöryhmä sijoittaa työt palkkaryhmiin paikallisen sopimuksen perusteella. Mikäli palkkaryhmittelytyöryhmä jää erimieliseksi, noudatetaan työehtosopimuksen 123. §:n mukaista erimielisyysmenettelyä.

 

Keskusjärjestösopimukset

Keskusjärjestöjen väliset, Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen liitteinä olleet yleissopimus, lomapalkka- ja irtisanomissuojasopimus siirretään sellaisenaan osaksi uutta työehtosopimusta. Osapuolet tarkastelevat sopimuskauden aikana tarvetta näiden kirjausten ajanmukaistamiselle ja selkeyttämiselle.

 

Työehtosopimuskirjaukset neuvottelutuloksesta 31.5.2016

Kilpailukykysopimuksen 31.5. 2016 mukaiset tekstimuutokset siirretään uuteen painettavaan työehtosopimukseen. Työehtosopimuksen 50 §:n mukaisten työaikamuotojen työajanpidennys kirjataan määräykseksi työehtosopimukseen seuraavasti:

Yrityksissä tai työosastoilla, joilla on käytössä työehtosopimuksen 50 §:n mukainen työaikasopimus, neuvotellaan 24 tunnin vuotuisen työajan pidentämisestä paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken.

Työajanpidennys voidaan toteuttaa sopimalla työehtosopimuksen 50 §:n perusteella tehtyjen sopimusten keskimääräisen viikkotyöajan pidentämisestä 30 minuutilla, työaikapankkijärjestelyin tai muilla toimin, tai muissa sopimuksissa, joilla saavutetaan vastaava vaikutus.

 

Uuden työehtosopimuksen voimaantulo

PALTA:n osalta neuvottelutuloksen kohtalosta päättää työmarkkinavaliokunta. Mikäli myös se päättää hyväksyä neuvottelutuloksen, Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 16.11.2017 – 15.1.2021 tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua uuteen työehtosopimukseen liitettävän allekirjoituspöytäkirjan.

 


Juhani Haapasaari