19.10.2017 * N:o 23 (269) * 

Neuvottelut työehtosopimuksen uudistamisesta yhä tunnusteluvaiheessa

| IAU |

IAU:n ja PALTA:n väliset neuvottelut Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi alkoivat syyskuun alussa. Ennalta sovittujen tapaamiskertojen määrään nähden neuvottelut ovat edenneet jo pitkälti yli puolen välin. Asiakysymyksissä ei kuitenkaan vielä ole edetty alun tunnusteluvaihetta pidemmälle

PALTA:n tavoitteita

Työnantajaliitto PALTA on valmistautunut tänä syksynä alkaneeseen liittokohtaiseen neuvottelukierrokseen vetämällä etukäteen oman yleislinjauksensa palkankorotusten ja tekstimuutosten kokonaiskustannusvaikutuksista. Sen mukaan vientialojen liittojen neuvottelujen pääavaus muodostaa kustannusten enimmäistason myös PALTA:n tekemille työehtosopimuksille. Vientialoja PALTA:lle edustavat metsä-, teknologia- ja kemianteollisuus.

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen osalta PALTA haluaa lisätä osa-aikatyön ja vuokratyön käyttöä yrityksissä. Tähän se arvelee päästävän, jos osa-aikatyön käyttö ei ole kytketty lentoliikenteen ruuhkahuippuihin ja yhtiökohtaiseen sopimiseen, kuten tällä hetkellä.

Yhtiö- tai osastokohtaista sopimista tulisi vähentää tai siitä luopua kokonaan PALTA:n näkemyksen mukaan myös silloin, kun työantaja haluaa käyttää tasoittuvaa työaikaa. Nyt sen ehdoista on neuvoteltava työntekijäpuolen kanssa.

Kolmas suurempi teema PALTA:lla on ammattiosastojen ja IAU:n aseman kyseenalaistaminen ylipäänsä yhtiökohtaisena sopijaosapuolena sekä sopimisen siirtäminen työnantajan ja luottamusmiehen tai viime kädessä työnantajan ja yksittäisen työntekijän välille.

Lisäksi PALTA on esittänyt mm. uuden työntekijän koeajan pidentämistä sekä tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvoitteen lyhentämistä.

IAU:n lähtökohdat

Toisin kuin PALTA, IAU on lähtenyt neuvotteluihin puhtaasti liittokohtaiselta pohjalta. Neuvotteluja ei ole sidottu minkään työnantaja- tai työntekijäliiton tai näitä edustavien keskusjärjestöjen aiempiin tai tuleviin neuvottelutuloksiin tai muihinkaan linjauksiin.

Lähtökohtana ovat puhtaasti ammattiosastoilta tulleet esitykset. Palkankorotusten ohella useimmat tekstiesityksistä koskevat koko sopimusalaa, mutta osittain ne ovat painottuneet myös maapalvelujen ja tekniikan erilliskysymyksiin.

Tekniikassa jo käytössä olevaa ikääntyneiden työntekijöiden mahdollisuutta lyhentää o-maa työaikaansa niin halutessaan pyritään lisäämään ja laajentamaan sama mahdollisuus myös maapalveluissa työskenteleville.

Lauantailisän laajentamisesta koko vuorokaudelle sekä kylmähuonetyön ja lentokoneiden wc-huoltotyön saamisesta erillislisän piiriin on ehdotukset. Samoin virkapuvun ylläpitokustannusten korvaamisesta.

Tuntipalkasta riippuvien korvausten laskemisessa käytettävää tuntijakajaa maapalvelutyössä halutaan tarkentaa. Nykyinen määräys on johtanut toisinaan tilanteisiin, jossa esimerkiksi eri työsuhdemuodoissa olevien työntekijöiden peruspalkat ovat poikenneet toisistaan.

Tekniikan esityksissä on noussut esiin tarve päivittää pätevyyslisää vastaamaan paremmin työntekijöiden palvelusvuosirakennetta. Myös tuotannollisiin ja taloudellisiin
syihin perustuvan työvoiman vähentämisjärjestystä halutaan selkeyttää.

Neuvottelutavoitteet tarkentuvat

Edelliset ovat esimerkkejä tehdyistä esityksistä. Kaiken kaikkiaan ammattiosastoilta tulleita esityksiä on lähemmäs neljäkymmentä.

Kun kokonaisuudesta neuvotellaan, valintoja eri esitysten välillä joudutaan tekemään. Silloin, kun kyseessä on selkeästi kustannusvaikutteinen tekstiesitys, joudutaan miettimän myös yleiskorotuksen ja esitysten välisiä painotuksia.

Tätä työtä tekee myös maapalvelujen ja tekniikan TES-ryhmät. Ne kokoontuvat arvioimaan neuvottelutilannetta seuraavan kerran ensi keskiviikkona 25.10.

Neuvottelut tiivistyvät

Jos PALTA pitää sitkeästi kiinni yksipuolisesta linjauksestaan sitoa kaikki neuvottelunsa vientialojen neuvottelutulokseen, se saattaa omalta osaltaan aiheuttaa lisäongelmia neuvottelupöytään. Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi päättyy 15.11., eikä ole ennustettavissa, onko vientialoilla sopimuksia tuohon päivämäärään mennessä.

Vientialoista riippumatta neuvottelut jatkuvat kuitenkin ensi viikon tiistaina ja sovittuja neuvottelutapaamisia on tämän jälkeen jäljellä kolme. Näillä näkymin osapuolet joutunevat vielä harkitsemaan neuvottelujen tiivistämistä niin, että neuvotteluaikoja lähiviikoille lisätään.

 

Juhani Haapasaari