17.1.2020 * N:o 2 (347) * 

| Lentoliikenteen palvelut | * Sopimusneuvottelut eivät ole edenneet - ylityökielto alkaa helmikuun alussa

| DHL Express | * Neuvottelupyyntö DHL:n työehdoista


Sopimusneuvottelut eivät ole edenneet - ylityökielto alkaa helmikuun alussa

| Lentoliikenteen palvelut |

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen uudistamiseksi käydyissä neuvotteluissa ei ole edistytty sillä tapaa, että olisi uskottavaa saavuttaa kohtuullinen ja toimialan tilanteen huomioiva neuvottelutulos ilman järjestöllisiä toimia. Tähän arvioon perustuen IAU on tehnyt päätöksen 1.2. alkavasta ylityökiellosta, mikäli ratkaisua ei synny tätä ennen.

Palta muutti tavoitteitaan

Paltalla on neuvoteltavanaan yhteensä noin 150 työehtosopimusta. Työnantajayhdistyksen yleisenä tavoitteena on ollut uudistaa nämä sopimukset siten, että yhdessäkään ratkaisussa ei ylitetä teknologiateollisuuden työehtosopimuksen kustannustasoa.

Sen jälkeen, kun kyseinen sopimus syntyi 3.1., Palta on lisännyt omiin tavoitteisiinsa säilyttää sopimuksissaan myös ns. kiky-tunnit, jotka Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta jäivät pois.

Laskennallisesti tämä merkitsee sitä, että Paltan tavoite on sopia omat työehtosopimuksensa kustannustasoltaan 1,4 % alle teknologiateollisuuden tason. Siinä palkankorotukset olivat 25 kuukauden mittaiselle sopimusjaksolle yhteensä 3,3 %.

Ennen muuttuneita tavoitteitaan Paltan päämääränä oli vielä ns. Suomen malli, jossa vientialojen korotustaso olisi määritellyt myös muiden toimialojen sopimustason.

Paltan tekstiesitykset

Sen lisäksi, mitä Palta on linjannut yleisiä tavoitteitaan, varsinaisessa neuvottelupöydässä se on tehnyt useita tekstiesityksiä:

  • paikallisen sopimisen lisääminen poistamalla ”liitto-/ammattiosastolukko”
  • tekniikan vuorotöiden kellonajat työnantajan määriteltäväksi  
  • tekniikan joustava työ mahdolliseksi myös sunnuntaille
  • tekniikan kolmivuorotyötä koskevan työvuorojärjestelmän irrottaminen paikallisen sopimisen piiristä
  • kellonaikarajoitusten poistaminen osa-aikatyössä
  • työvuorojen lyhentäminen ns. maakuntakentillä
  • työnantajan kustantamien työmatkojen rajaaminen kello 00:00-05:00 väliseksi ajaksi
  • sairausajan palkanmaksuajan lyhentäminen ja ilman keskituntiansiota (KTA) maksettavan sairausajan pidentäminen
  • kellonaikoihin sidotun korotetun palkan poistaminen hälytysluonteisesta työstä
  • kaikkien työtaistelutoimenpiteiden kieltäminen työehtosopimuksen voimassaollessa

Kooste IAU:n neuvotteluissa tekemistä tekstiesityksistä on esitetty Jäsenkirjeessä 1/2020.

IAU:n lähtökohtana yhä toimialakohtainen ratkaisu

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalan työt kytkeytyvät suurelta osin kuljetuspalvelujen vientiin osana hyödykkeiden kokonaisvientiä. Niiden määrä on kasvanut voimakkaasti koko 2010-luvun Suomen kautta ja Suomeen lentäen matkustavien ulkomaalaisten määrän lisääntyessä.

Kasvun on mahdollistanut toimialalle tehdyt mittavat investoinnit, joiden myötä myös potentiaali kasvattaa työn tuottavuutta on lisääntynyt. Erityisen nopeasti työn tuottavuus on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana.

Alla oleva kuvio kuvaa työn tuottavuuden kasvua (tuotos/työtunti) lentoliikenteessä (ilmaliikenne) suhteessa metalliteollisuuteen (mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkateollisuus).

   Lähde: Tilastokeskus - Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2018

Näistä lähtökohdista käsin on selvää, ettei Paltan asettamilla tavoitteilla ole kaikupohjaa IAU:ssa, vaan lähtökohtana uuden sopimuksen synnylle on toimialakohtainen ratkaisu.

Ylityökielto

IAU:n ja Paltan neuvottelukuntien välillä on toistaiseksi ollut kuusi työehtosopimusneuvotteluihin liittyvää tapaamista. Näiden tapaamisten ja Paltan yleisten linjausten perusteella arvio on, ettei kohtuullista ja toimialan tilanteen huomioivaa neuvottelutulosta ole mahdollista saavuttaa ilman mitään järjestöllisiä toimia.

Tähän arvioon perustuen koko Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalueella alkaa ylityökielto 1.2.2020 kello 00:01, mikäli neuvottelutulosta uudesta sopimuksesta tai muutoin merkittävää edistymistä neuvotteluissa ei sitä ennen ole tapahtunut.

 


Neuvottelupyyntö DHL:n työehdoista

| DHL Express |

IAU on jättänyt Paltalle neuvottelupyynnön, joka koskee DHL Expessin Helsinki-Vantaan toimipisteessä noudatettavia työehtoja.

Yhtiö teettää Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia työtehtäviä (rahtimiehen, rahtiesimiehen, ramp-miehen ja ramp-esimiehen työnkuvien mukaiset tehtävät) ilman, että työehdot niissä määräytyvät kyseisen työehtosopimuksen mukaisesti. Valtaosa näissä tehtävissä työskentelevistä työntekijöistä on järjestäytynyt IAU:hun.

Tehtäviin sovelletaan tällä hetkellä Paltan ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n välistä Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskevaa työehtosopimusta. IAU:n ja AKT:n välillä käydyssä neuvonpidossa osapuolet ovat yhteisesti todenneet, etteivät kyseiset tehtävät kuitenkaan kuulu AKT:n ja Paltan välisen sopimuksen soveltamispiiriin.

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle