27.2.2019 * N:o 7 (322) * 


Kiista vuorolisien korottamisesta ylityössä siirtyi työtuomioistuimen ratkaistavaksi

| Finnair Technical Services | GA Telesis |

IAU on jättänyt työtuomioistuimeen haastehakemuksen kiistassa, joka koskee vuorolisien korottamista tehtäessä ylityötä teknisiä palveluja tarjoavissa yrityksissä. Kiistaan ei ole löytynyt yhteistä näkemystä huolimatta osapuolten pitkään jatkuneesta vuoropuhelusta asian sopimiseksi.

Sopimusmääräykset

Erimielisyys juontaa juurensa Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen erilaisista tulkinnoista seuraavien sopimusmääräysten osalta:

Vuorolisät (40. §)

Kello 15-23 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan iltavuorolisää (1.2. 2019 alkaen 2,75 €/tunti) ja kello 23-07 yövuorolisää (1.2.2019 alkaen 4,59 €/tunti).

Ylityö (30. §)

Teknisiä palveluja tuottavissa yrityksissä ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä ja viikoittaisesta kahdeksalta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

Tasoittuvan työajan sopimus

Työehtosopimuksen 53. §:ään perustuen IAU:n ja Finnair Oyj:n välillä on lisäksi solmittu 16.12.2005 tasoittuvan työajan sopimus. Sen mukaan ylityöstä, jota tehdään työvuoroluetteloon merkityn työajan lisäksi, maksetaan työehtosopimuksen 30. §:stä poiketen 100 %:lla korotettu palkka.

Korotusosan maksaminen vuorolisiin ylityössä

Edellä esitettyihin sopimusmääräysten sanamuotoihin perustuen IAU katsoo, että tehtäessä ylityötä kello 15.00 – 07.00 välisenä aikana, myös palkan osana olevia vuorolisiä tulee korottaa vastaavassa suhteessa kuin muutakin palkkaa.

IAU:n tulkintaa tukee lisäksi se, että asiassa on todellisuudessa myös näin toimittu aiemmin. Tämä käy ilmi suoraan työntekijöiden aiemmista palkkalaskelmista, joissa ylityöstä johtuvaa ilta- ja yövuorolisän korotusosaa varten on ollut käytössä myös omat koodinumeronsa.

Työnantajan vastine

Työnantajapuoli esittää varsinaisen kantansa kiistaan vasta vastatessaan IAU:n jättämään haastehakemukseen. Vastapuolen näkemyksiä asiassa on kuitenkin kuultu jo paikallisissa erimielisyysneuvotteluissa Finnairin tekniikassa sekä tämän pohjalta käydyissä IAU:n ja PALTA:n välisissä neuvotteluissa.

Työnantajapuoli on yksiselitteisesti myöntänyt, että vuorolisiä on korotettu aiemmin IAU:n esittämällä tavalla. Tämän menettelyn se on kuitenkin katsonut johtuneen työehtosopimuksen aiemmasta virheellisestä tulkinnastaan, joka on sittemmin korjattu – eli korotusosan maksaminen vuorolisiin ylityössä on lopetettu.

IAU:n vaatimukset

Haasteessaan IAU pyytää työtuomioistuinta vahvistamaan työnantajan menetelleen sopimusmääräysten vastaisesti jättäessään korottamatta vuorolisät sekä tuomitsemaan työnantaja hyvityssakkoon sopimusmääräysten rikkomisesta.

Lisäksi työtuomioistuinta pyydetään tuomitsemaan työnantajayhdistys PALTA hyvityssakkoihin valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä sekä nämä molemmat korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

 


Juhani Haapasaari


 

Palaa etusivulle