13.11.2019 * N:o 25 (340) * 

  • | TYÖSUOJELU | * Lentokonehalleilla raja-arvot ylittäviä radonpitoisuuksia
  • | IAU / PAU | * Ennakkoilmoitus tukitoimien jatkamisesta Postin työriidassa

Lentokonehalleilla raja-arvot ylittäviä radonpitoisuuksia

| TYÖSUOJELU |

Finnair Technical Servicen lentokoneiden korjaus- ja huoltotoimintaan käyttämissä lentokonehalleissa on mitattu viime talvikautena radonpitoisuuksia, jotka ylittävät Säteilyturvakeskuksen (STUK) sille asettamat viitearvot. Henkilöstölle asiasta tiedotettiin kuitenkin vasta syyskuussa.

Radonvalvonta

Säteilylainsäädäntö uudistui loppuvuodesta 2018. Yksi lainsäädännön piiriin kuuluvista STUK:lle osoitetuista tehtävistä on radonvalvonta työpaikoilla.

Valvonnan päämääränä on, ettei yksikään työntekijä altistu liikaa keuhkosyöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle radonkaasulle. Valvonnan kannalta olennaista on, että työpaikoilla mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet mitoitetaan oikein ja toteutetaan riittävän nopeasti.

Helsinki-Vantaan tilanne

STUK on päivittänyt joulukuussa 2018 luettelon paikkakunnista ja alueista, joissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen aikaisemmin tehtyjen radonmittausten perusteella. Helsinki-Vantaan lentoasema sijaitsee tällaisella alueella.

Viime talvikautena tehdyissä radonmittauksissa ongelmia löytyi valtaosassa lentoaseman kiinteistöistä. Tämän perusteella työnantajat/kiinteistöjen omistajat ryhtyivät pääsääntöisesti asianmukaisiin toimenpiteisiin säteilylain velvoitteen mukaisesti.

Laiminlyönti viivästytti korjauksia sekä työterveyshuollon lausuntoa ja suosituksia

Lentokonehallien 7 ja 11 mittaustulokset ylittivät myös radonille asetetut raja-arvot, mutta niiden omistajat laiminlöivät velvollisuutensa toimittaa mittaustulokset STUK:lle viivytyksettä. Tieto ylityksistä saavutti säteilyviranomaisen vasta, kun työpaikan työsuojeluvaltuutettu puutui asiaan ja toimitti asiaan kuuluvat tiedot.

Työsuojeluvaltuutetun toiminnan jälkeen asiat ovat edenneet niin, että halleilla on ryhdytty tarvittaviin korjaustöihin. Lisäksi Finnairin työterveyshuolto on antanut lausunnon radonista ja keuhkosyöpäriskistä sekä esittänyt siihen kuuluvat suositukset säteilylle altistuvalle henkilökunnalle.

Jos mittauksista ei ole tietoa?

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työpaikkojen radonmittauksista ja näin ennaltaehkäistä työntekijöiden pitkäaikaista altistumista keuhkosyöpää aiheuttavalle radonkaasulle. Näin ollen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen on syytä tarkistaa, että työpaikalla työnantaja on suorittanut vaaditut radonpitoisuuden mittaukset ja tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin on ryhdytty, mikäli viitearvo on ylittynyt.

 


Ennakkoilmoitus tukitoimien jatkamisesta Postin työriidassa

| IAU / PAU |

IAU on jättänyt eilen (12.11.) uuden ennakkoilmoituksen valtakunnansovittelijalle ja työnantajayhdistys Paltalle tukitoimistaan Postin työriidassa. Ilmoitus täydentää aiemmin (24.10.) jätettyä ilmoitusta.

Maanantaina 11.11. kello 6:00 alkaneita alun perin kahden viikon pituiseksi ilmoitettuja tukitoimia jatketaan edelleen kahdella viikolla sunnuntaihin 8.12. kello 24:00, mikäli Postin työriidassa ei päästä ennen sitä sovintoon. Tukitoimet toteutetaan myötätuntotyötaisteluna, jonka aikana IAU:n jäsenet eivät osallistu postin käsittelyyn lentoasemilla.

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU:lle kohdistamillaan tukitoimilla IAU puolustaa Postin työntekijöiden työehtoja ja on mukana estämässä Postin toiminnan leviämistä laajemmin työmarkkinoille.

Postin työriidan taustalla on paitsi Paltan yksitäisen jäsenyrityksen yltiöpäinen hanke heikentää työntekijöidensä ansiotasoa 20-50 %, myös työnantajayhdistyksen vakava arviointivirhe, jonka vuoksi sen on nyt hankala ottaa asiassa taka-askelia.

 

Lisää aiheesta

  

 


Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle