30.8.2019 * N:o 18 (333) * 


Airpro valmis tarkastelemaan maapalvelutyöntekijöidensä työehtoja?

| AIRPRO |

IAU jätti 10.5.2019 käräjäoikeuteen haastehakemuksen, joka koskee maapalvelutyöntekijöiden tasapuolista kohtelua Airpro -konsernissa. Työnantaja on pyytänyt oikeudelta vastaukseensa jatkoaikaa. Pyyntöään se perustelee sillä, että asiaa voitaisiin tarkastella vielä yhdessä IAU:n kanssa. Jos peruste pitää paikkansa, Airpro ehdottanee asiassa tapaamista.

 

Haastehakemus

Airpro Oy maksaa maapalvelutyötä tekeville työntekijöilleen pienempää palkkaa kuin mitä sen tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy maksaa samoista tehtävistä. Molemmissa yhtiöissä täyttä määräysvaltaa käyttää sama taho.

Tämän vuoksi haastehakemuksella vaaditaan käräjäoikeutta vahvistamaan Airpron menettelyn rikkovan työntekijöiden tasapuolista kohtelua ja velvoittamaan yhtiö yhtenäistämään palkkatasonsa vastaamaan RTG:n palkkatasoa.

Molemmat yhtiöt tarjoavat maapalveluja Vaasan, Kuopion, Rovaniemen ja Kittilän lentoasemilla, Airpro Turun ja Tampereen lentoasemilla sekä RTG Helsinki-Vantaan, Jyväskylän, Joensuun, Kokkolan, Oulun, Kemin, Kajaanin, Kuusamon ja Ivalon lentoasemilla.

 

Pyynnöt jatkoajasta

Saatuaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelta tietoonsa sinne jätetyn haastehakemuksen, Airpro on pyytänyt kahteen otteeseen jatkoaikaa vastauksensa antamiseen.

Ensimmäisessä pyynnössään kesän alussa yhtiö vetosi edustajiensa kesälomiin, joiden takia vastauksen antaminen käräjäoikeuden esittämässä aikataulussa ei onnistuisi. Oikeus hyväksyi pyynnön ja asetti vastaukselle uuden takarajan.

Toisen takarajan lähestyessä loppuaan, Airpro on pyytänyt jälleen lykkäystä vastauksensa antamiseen, tällä kertaa 28.10. saakka. Lykkäyksen perusteeksi yhtiö on esittänyt mm. seuraavaa:

”Tavoitteemme on, että tätä asiaa voidaan tarkastella yhdessä kantajia edustavan ammattiliiton IAU:n kanssa”.

 

Asiasta neuvoteltiin jo aiemmin

Airpron esittämä perustelu on yllättävä, koska asia on katsottu IAU:n ja Airprota edustavan työnantajayhdistys Paltan välillä jo kertaalleen loppuun käsitellyksi. Tämä tapahtui näiden välisessä työryhmässä, jonka perustaminen liittyi valtakunnansovittelijan antamaan IAU:n ja Airpron välisen työriidan päättäneeseen sovintoehdotukseen 20.3.2017.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää 31.1.2018 mennessä muilla kuin Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla tehtävän maapalvelutyön työehtoja ja niihin sovellettavaa työehtosopimusta.

IAU:n esitys työryhmässä oli, että kaikki Airprossa tehtävät maapalvelutyöt olisivat siirtyneet Lentoliikenteen palveluja koskevan sopimuksen piiriin, mutta kuitenkin vaiheittain.

Lisäksi työnantajapuolta muistutettiin siitä, että työntekijöiden erilaiset työehdot työntekopaikkakunnan perusteella asettavat samaa työtä tekevät työntekijät saman yrityksen/konsernin sisällä eriarvoiseen asemaan, joka on vastoin laissa säädettyä tasapuolisen kohtelun periaatetta.

Palta tyrmäsi IAU:n esityksen kuitenkin tuolloin täysin, mutta ei myöskään jättänyt asiassa minkäänlaista omaa esitystä. Näin ollen työryhmän osapuolille ei jäänyt neuvotteluista muuta yhteistä todettavaa kuin että ne oli käyty loppuun tuloksettomina.

IAU:n esitys 14.12.2017

Tämän jälkeen - hedelmättömän työryhmätyön vuoksi - IAU päätti lähteä ajamaan jäsentensä asiaa oikeudessa haastehakemuksella, johon vastaamiseen Airpro hakee nyt siis lisäaikaa perusteenaan asian tarkastelu yhdessä IAU:n kanssa.

 

IAU on valmis keskustelemaan työehdoista

Vaikka Airpron käräjäoikeudelle esittämät perusteet vastaukselle annettavasta lisäajasta ovat lähihistorian kanssa ristiriidassa, tämän ei tarvitse estää sitä, etteikö esitettyjen perusteiden mukaisesti voitaisi kuitenkin toimia. IAU:lle tämä sopii, mikäli Airpro tekee konkreettisen esityksen ryhtyä yhdessä tarkastelemaan yhtiön maapalvelutyössä noudatettavia työehtoja.

Tässä tapauksessa kummankin osapuolen harkittavaksi jäisi, mikä tulisi olemaan tämän menettelyn suhde käräjäoikeudessa jo olevaan haastehakemukseen työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta.

 

Työehtosopimusneuvottelut keväällä 2020

Riippumatta siitä, ratkaistaanko työntekijöiden tasapuolista kohtelua koskeva kysymys viime kädessä oikeudessa vai ei, ensi keväänä ovat edessä Airpron työehtosopimusta koskevat neuvottelut. Työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi päättyy 20.3.2020.

IAU:n tavoitteena näissä neuvotteluissa on joka tapauksessa saada Airpron maapalvelutyötekijöiden palkat ja muut työehdot samalle tasolle muissa yrityksissä työtä tekevien maapalvelutyöntekijöiden kanssa. Airpro on tällä hetkellä ainoa yritys, joka ei noudata kyseisissä töissä IAU:n ja Paltan välistä alan yleissitovaa työehtosopimusta.

 

Turvatarkastus

Airpron maapalvelutyöntekijöiden palkkaus ja muut työehdot eivät kuitenkaan ole ainoa näihin asioihin liittyvä epäkohta yhtiössä.

Vaikkakaan kysymys ei ole suoraan tasapuolisesta kohtelusta saman konsernin sisällä, myös turvatarkastajien työehdot ovat huonommat suhteessa muihin samaa työtä tekeviin työtekijöihin muissa turvatarkastusta suorittavissa yrityksissä.

Tämä on seurausta Airpron työehtosopimuksen ja alalla muutoin yleissitovana noudattavan Vartiointialan työehtosopimuksen eroista.

Selvää on, että myös tämän eron umpeen kurominen tavalla tai toisella on IAU:n päämääränä, kun neuvottelut Airpron työehtosopimuksesta jälleen keväällä käynnistyvät.

 

Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle