19.6.2019 * N:o 16 (331) * 


Ilmailutietoteknisten työehtosopimus yksiin kansiin

| ANS FINLAND |

Ilmailutietoteknisten työehtoja koskevat useat erilliset sopimukset ja niiden liitteet on koottu yhdeksi yhtenäiseksi työehtosopimukseksi. Jatkossa Ilmailutietoteknisten työehtosopimukseksi nimetystä sopimuksesta löytyvät keskitetysti kaikki ANS Finlandin palveluksessa olevien ilmailutietoteknisten toimihenkilöiden työehdot.

 

Allekirjoituspöytäkirja

Työehtosopimuksen allekirjoi-tuspöytäkirjalla on sovittu sopimusjakson pituus (1.2.2018-30.6.2020), sen aikana toteutettavat palkankorotukset sekä muutokset edelliseen sopimusjaksoon nähden.

1. Yleistä

Luvussa 1 on määritelty mm. työehtosopimuksen soveltamisala sekä menettely sen soveltamista koskevien erimielisyyksien ratkaisemiksi.

2. Työsuhdetta koskevat yleiset määräykset

Työsuhteen alkamiseen, lomauttamiseen ja päättymiseen liittyvät määräykset on esitetty luvussa 2.

3. Työaikamääräykset

Työ- ja lepoajat määräytyvät luvun 3 perusteella. Samasta luvusta löytyvät myös työaikoihin liittyvät erilliset vuorolisät ja korvaukset, mukaan lukien lisä- ja ylityökorvaukset.

4. Palkka ja palkanmaksu

Palkkaan ja sen maksuun liittyvät yleiset periaatteet määritellään luvussa 4.

5. Erilliset korvaukset

Tehtävät, joista maksetaan erillistä korvausta, on lueteltu luvussa 5. Näitä ovat mm. likaisen työn lisä, vaarallisen työn lisä sekä opetuskorvaus.

Matka- ja muuttokustannusten korvaukset määräytyvät työehtosopimuksen erillisten liitteiden 3 ja 4 mukaan.

6. Poissaolot ja terveydenhuolto

Luvussa 6 on määritelty työntekijän palkka ja sen perusteet sairausloman ajalta sekä terveydenhuoltokulujen korvaus. Luvussa ovat myös lapsen syntymään ja hoitoon sekä muihin poissaoloihin liittyvät määräykset.

7. Vuosiloma ja rahat

Vuosiloman pituus riippuu työntekijän palvelusajasta siten, kuin siitä on luvussa 7 määrätty. Luvussa ovat lisäksi säännökset mm. vuosiloman siirtämisestä ja säästämisestä sekä lomarahan suuruudesta ja sen vaihtamisesta vapaaksi.

Liitteet

Osana Ilmailutietoteknisten työehtosopimusta noudatetaan lisäksi seuraavia liitteitä:

1. Yleissopimus

Yleissopimuksessa on yhteistoimintaa työpaikoilla, luottamushenkilöiden asemaa, tiedottamista, koulutusta ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevia määräyksiä.

2. Irtisanomissuojasopimus

Irtisanomissuojasopimus sisältää määräykset irtisanomisista ja lomautuksista.

3. Matkakustannusten korvaaminen

4. Muuttokustannusten korvaaminen

5. Työaikapankkisuositus

6. Korvaavaa työtä koskeva suositus

 

Työehtosopimus aukeaa alla olevasta linkistä:

Ilmailutietoteknisten työehtosopimus 1.2.2018 - 30.6.2020

Lisäksi sekä ANS:n yhtiökohtaisille sivuille että IAU:n verkkosivujen pääsivun ylälaidan valikon kohtaan ”EDUNVALVONTA” on lisätty suorat linkit Ilmailutietoteknisten työehtosopimukseen.

 

Juhani Haapasaari