1.4.2019 * N:o 11 (326) * 


Keskimääräinen työaika ei saa ylittyä tasoittumisjakson päättyessä

Työtuomioistuin tuomitsi Airpron ja PALTA:n hyvityssakkoihin

| AIRPRO |

Työtuomioistuin on vahvistanut tänään antamassaan tuomiossa IAU:n kannan, jonka mukaan Airpro on menetellyt väärin jättäessään tasoittamatta työntekijöiden keskimääräisen työajan tasoittumisjakson päättyessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei työnantaja voi jatkossa enää teettää pakkoylityötä yksinkertaisella tuntipalkalla.

IAU:n kanne

Työtuomioistuimen tuomio pohjautuu IAU:n keväällä 2018 jättämään kanteeseen. Siinä vaadittiin vahvistettavaksi Airpron menetelleen työehtosopimuksen ja työsopimusten vastaisesti, koska työntekijöiden työaikaa ei oltu tasattu 29.10.2017 päättyneen tasoittumisjakson loppuun mennessä 111,5 tunnin keskimääriseksi työajaksi kolmen viikon jaksoa kohden.

Näin toimiessaan – väärin perustein laadittujen työvuorolistojen vuoksi – työnantaja teetti työntekijöillä enemmän työtä, kuin sillä olisi ollut sopimuksien ja lain perusteella oikeus. Todellisuudessa tämä johti pakkoylityön teettämiseen yksinkertaisella palkalla.

PALTA:n toiminta

Ennen kanteen jättämistä sopimusrikkomuksista oli neuvoteltu myös IAU:n ja PALTA:n välillä. Näissä neuvotteluissa työnantajayhdistys kuitenkin ennemminkin yllytti työnantajaa jatkamaan sopimusten ja lain vastaista menettelyä, kuin huolehti roolistaan valvoa jäsenyritystänsä työehtosopimuksen noudattamisessa.

Tämän johdosta IAU:n jättämässä kanteessa vaadittiin työtuomioistuinta tuomitsemaan myös PALTA hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Hyvityssakot

Työtuomioistuimen antamalla tuomiolla vahvistettiin Airpron menetelleen sopimusten vastaisesti jättämällä tasoittamatta työntekijöiden keskimääräinen työaika siten, että tuntipoikkeama olisi ollut nolla tasoittumisjakson lopussa.

Airpro tuomittiin maksamaan työehtosopimuksen tieten rikkomisesta 2 500 euroa ja PALTA valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä 3 500 euroa hyvityssakkoina IAU:lle.

Lisäksi nämä velvoitettiin korvaamaan yhteisvastuullisesti asiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut yhteensä 3 200 euroa. Tuomio oli yksimielinen.

Tuomion merkitys

Tuomiossa on työntekijöiden kannalta merkityksellisintä se, että työnantaja velvoitetaan oikeusistuimen päätöksellä toimimaan jatkossa sopimusten mukaisesti. Kokoaikaiselle työntekijälle ei voida laatia työvuorolistoihin enempää työaikaa kuin keskimäärin 111,5 tuntia kolmen viikon jaksoa kohden.

Ylityö on vapaaehtoista ja pysyy sellaisena. Sitä voi teettää ainoastaan työntekijän suostumuksella. Tämän myötä myös Airpron työehtosopimukseen 1.8.2018 alkaen tullut muutos jaksoylityörajan alenemisesta 128 tunnista 120 tuntiin konkretisoituu. Vapaaehtoisesti ylityötä tekevä voi tosiasiassa joissakin tilanteissa myös saavuttaa hänelle kuuluvan korvauksen ylityön tekemisestä.

 

Juhani Haapasaari


Palaa etusivulle