| Finnair Technical Services * GA Telesis * HUB logistics * TCR | * 9.12.2021 * 


Tekniikan erimielisyydet / Pron työtaistelu

Ammattiliitto Pro jätti perjantaina (3.12.) työtaisteluilmoituksen. Sen mukaan kaikki Prohon kuuluvat ITA:n jäsenet ovat ylityö-, vuoronvaihto-, ja komennustyökiellossa 19.12. alkaen. Kielto jatkuu niin pitkään, kunnes Pro ja Palta ovat päässeet sopuun siitä, että ”Prolle annetaan oikeus osallistua alan työehtosopimusneuvotteluihin ja ITA:lle mahdollisuus valita omat luottamusmiehensä sekä tehdä paikallisia sopimuksia.

Palta on vastannut tiedotteellaan Pron ilmoitukseen samana päivänä. Sen mukaan ”työehtosopimusneuvotteluissa voivat olla mukana ainoastaan työehtosopimuksessa osapuolena oleva liitto ja siihen kuuluvat luottamusmiehet. Kyseinen Lentoliikenteen palveluja koskeva yleissitova työehtosopimus on Paltan ja IAU:n välinen. Pro tai sen alayhdistys ITA ei ole osapuoli näissä neuvotteluissa.

Pron ilmoitus ei siis ole johtamassa sopuun tai edes neuvotteluihin Paltan kanssa. Ylitöiden, vuoronvaihtojen ja komennustöiden kieltäminen omilta jäseniltä ei liioin ole Pron tapauksessa työtaistelutoimi, joka johtaisi työriitalain mukaiseen sovitteluun. Näin ollen ITA:n jäsenet ovat Pron antaman ilmoituksen perusteella velvoitettuja kieltäytymään ylitöistä, vuoronvaihdoista tai komennustöistä 19.12. alkaen hamaan tulevaisuuteen saakka.

Työtaisteluilmoitustaan Pro on perustellut sillä, että IAU edistää ja ajaa vain maapalveluiden etua, vaikka kyse on samasta työntekijöiden henkilöryhmästä. Todellisuudessa IAU:lla on viisi työntekijöitä edustavaa ammattiosastoa. Kolme niistä toimii tekniikassa ja kaksi maapalveluissa.

ATA vastaa tekniikan työntekijöiden edunvalvonnasta Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalueella Helsinki-Vantaalla toimivissa yrityksissä ja näiden komennustöissä.  Työehtosopimuksen nykyinen sopimuskausi päättyy aikaisintaan 15.3.2023, ellei IAU tai Palta sano sitä irti viimeistään 15.1.2022.

Pro itse koostuu yli 300 jäsenyhdistyksestä, joiden toiminnan keskiössä on toimihenkilöiden edunvalvonta. Pro on esittänyt, että sen lentoliikenteen toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta ja yrityskohtaista Finnairin teknisiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta jatkettaisiin vuodella.  Työnantajapuoli on kuitenkin irtisanonut molemmat, joten Pro on jäämässä 31.1.2022 alkaen ilman näitäkin työehtosopimuksia niin pitkään, kunnes se onnistuu niistä uudelleen sopimaan.

Pro on valjastamassa ITA:n jäsenet työtaisteluun, jotta ITA pääsisi uudelleen osalliseksi samaan työehtosopimukseen, jonka se hylkäsi maaliskuussa 2020. Tästä käynnistyi hanke, joka päättyi ITA:n siirtymiseen Prohon, joka on valjastamassa ITA:n jäsenet työtaisteluun, jotta ITA pääsisi uudelleen osalliseksi samaan työehtosopimukseen, jonka se hylkäsi maaliskuussa 2020. Tästä käynnistyi hanke, joka päättyi … hetkinen (???) … jota perusteltiin mm. seuraavin argumentein (ITA/Pro infokirje jäsenille 1.6.2020):

  • Kun ITA:laiset ovat siirtyneet Prohon, aloitamme välittömästi keskustelun Paltan ja työnantajien kanssa, että ITA:laisille saadaan oma tekniikan yleissitova työehtosopimus. Prolla on hyvät neuvottelusuhteet sekä Paltaan että työnantajien suuntaan. Työtaistelutilanteisiin joudutaan Prossa varsin harvoin.”
  • Paikalliset sopimuksen osapuolet ovat ITA ja työnantaja, ei IAU. ITA ja Pro ovat käyneet keskusteluja työnantajien kanssa tilanteesta. Viesti Pron suuntaan on ollut, että he kunnioittavat (paikallisiakin) sopimuksia. Pro ei halua tai edellytä, että paikallisia sopimuksia toimitetaan liitolle.
  • ITA:n luottamusmiehet edustavat jatkossakin ITA:n työntekijöitä työpaikalla. ITA:n solmimat edunvalvontasopimukset, jotka koskevat myös luottamustoimisia (lm+ts), ovat ITA:n ja työnantajan välisiä sopimuksia.

Näistä Pron jäsenyyden puolesta esitetyistä perusteista on totta se, ettei IAU ollut, eikä ole edelleenkään tekniikan paikallisten sopimusten sopijaosapuoli. Niistä vastaa ATA ja heidän luottamusmiehensä. Muutoin argumentit olivat katteettomia lupauksia.

Toivolla on silti aasin tahto, vai onko?

  • Työtaistelutoimenpiteisiin ryhdytään lähtökohtaisesti neuvottelukuntien ehdotuksesta sen jälkeen, kun neuvottelukunta on kuullut yhdistyksen jäseniä. Prolla on useita aloja, jotka voivat tukea työtaistelutoimenpiteissä toisiaan tarvittaessa tukilakoin yms. tavoilla.

ITA:n jäsenet voivat nyt arvioida – Pron annettua työtaisteluilmoituksen, joka kieltää heiltä ylitöiden ja komennustöiden tekemisen sekä vuoronvaihdot – mikä on heidän kuulemisensa laita. Tai ovatko he tarvittaessa valmiita kuin partiopojat Pron päättämiin tukilakkoihin toimihenkilöiden työehtosopimusten puolesta, jos neuvottelut niistä eivät ota sujuakseen.

Pro väittää työtaisteluilmoituksessaan, etteivät tekniikan työntekijät ole kokeneet saaneensa aitoa edunvalvontaa aikaisemmassa liitossaan. Ilman tarkempia perusteita esitetyn väitteen vuoksi on kohtuullista tarkastella myös ITA:n omia menettelytapoja, jotka jo lähtökohtaisesti ovat olleet ongelmallisia tekniikan työntekijöiden edunvalvonnan kannalta. Ongelmat tiivistyvät pitkälti Prohon siirtymisen puolesta esitettyyn periaatteeseen: ”Pro ei halua tai edellytä, että paikallisia sopimuksia toimitetaan liittoon.

ITA:n puheenjohtaja vei Finnairin pääluottamusmiehenä toimiessaan tämän työntekijöiden edunvalvontaa nakertavan periaatteen vieläkin pitemmälle. Hän yritti estää myös suorat keskustelut liiton ja ITA:n jäsenten välillä. Täysin aukottomasti se ei onnistunut. Systemaattinen sensuuri näkyi kuitenkin esimerkiksi siinä, että IAU:n edustajia ei enää kutsuttu jäsenkokouksiin ja heidät poistettiin ITA:n facebook-ryhmästä.

Tragikoominen sattuma tai ei, räikein tästä periaatteesta kummunnut ITA:n jäsenten edunvalvontaa heikentänyt tapahtumasarja lähimenneisyydessä liittyy juuri ylitöihin, joiden tekemisen Pro työtaisteluilmoituksellaan kieltää.

 

Ylitöihin liittynyt vuorolisien korottamista koskenut kiista

Selvittelin vuosina 2018-19 tekniikan yrityksiä koskenutta kiistaa, jossa oli kyse vuorolisien korottamisesta ylitöiden yhteydessä. Asia nousi esiin 7-hallin entisen luottamusmiehen otettua siitä yhteyttä tämän toimiessa varapääluottamusmiehenä.

Kehotin luottamusmiestä tekemään työnantajalle kirjallisen vaatimuksen asian oikaisemiseksi ja näin hän myös toimi:

Vastauksena luottamusmiehen kehotukseen työnantaja esitti tälle vastakysymyksen:

Tähän luottamusmies ei osannut vastata, joten hän kääntyi uudelleen puoleeni:

Laadin luottamusmiehelle seuraavan sähköpostin välitettäväksi:

Työnantaja vastaus oli osoitettu tällä kertaa myös Finnairin tekniikan entiselle pääluottamusmiehelle:

Kommentoin omasta puolestani vastausta 7-hallin luottamusmiehelle:

ja patistin pääluottamusmiestä tarttumaan toimeen käymällä paikalliset erimielisyysneuvottelut asiasta.

Tässä vaiheessa IAU:n lakimies aloitti työtuomioistuimeen jätettävän haastehakemuksen valmistelun ja sitä puoltavan aineiston kokoamisen, koska arvio tilanteesta oli, etteivät erimielisyysneuvottelut johtaisi tulokseen.

Marraskuussa 2018 erimielisyyttä käsiteltiin jo liittojen välillä, joten pyysin pääluottamusmiestä toimittamaan minulle kaikki paikalliset sopimukset, joissa ylitöiden maksamisesta olisi jokin maininta:

Pääluottamusmiehen mukaan sellaisia sopimuksia ei ollut, eikä hän ylipäätään nähnyt paikallisilla sopimuksilla olevan yhteyttä selvitettävään asiaan, vaan katsoi 7-hallin luottamusmiehen liiton lakimiehelle toimittaman materiaalin riittävän:

Liittojen väliset neuvottelut saatiin pöytäkirjaa vaille valmiiksi vielä vuoden 2018 puolella, mutta pääluottamusmiehellä oli yhä oma ruutu täyttämättä:

Paikallisten neuvottelujen venyminen yli vuodenvaihteen siirsi oikeuden päätöksellä mahdollisesti määrättävien korvausten alkamisaikaa kalenterivuodella eteenpäin.

Muotoseikkojenkin lopulta täytyttyä liittojen välillä vallitsi yhteisymmärrys siitä, että vuorolisiä tuli korottaa ylitöiden yhteydessä, mutta korotusten maksaminen takautuvasti jäi riitaisaksi:

Selvitin helmikuussa 2019 pidetyssä palaverissa tilanteen pääluottamusmiehelle, 7-hallin luottamusmiehelle ja Gatesin silloiselle pääluottamusmiehelle sekä kerroin haastehakemuksen jättämisen olevan arvioni mukaan ainoa keino saada korotusosat maksuun myös takautuvasti. Toisaalta – jos juttu hävittäisiin työtuomioistuimessa – korotusosia ei välttämättä saataisi maksuun tästä eteenkään päin.

Asiassa päädyttiin haastehakemuksen jättämiseen, mikä johti siihen, että työnantajapuoli halusi jatkaa kiistan käsittelyä edelleen IAU:n ja Paltan välillä. Jatkoneuvotteluissa työantajapuoli myöntyi myös korotusosan takautuviin maksuihin kahden vuoden osalta, mutta esitti vielä käytävän erilliset neuvottelut siitä, millä tavoin tämä käytännössä hoidettaisiin eri tekniikan yrityksissä. Finnairin tekniikan osalta työnantajan arvio oli, että takautuvasti maksuun tulevien vuorolisien keskiarvo olisi noin 200 euroa työntekijää kohden.

Selvitettyäni uuden tilanteen luottamusmiehille, Finnairin tekniikan pääluottamusmies esitti kantanaan, että 200 euroa tulee maksaa kaikille tekniikan työntekijöille riippumatta siitä, olivatko nämä todellisuudessa tehneet ylitöitä tai ei. 7-hallin luottamusmiehen näkemys oli, että takautuvat maksut tulisi hoitaa siinä suhteessa, mitä itse kukin on ylitöitä tehnyt.

Pääluottamusmies ei kuitenkaan luopunut 200 euron tasajako -ideastaan, vaan esitti sen myös varsinaisessa neuvottelupöydässä ilman enempiä keskusteluja ”ITA:n kantana” sekä omien että vastapuolen neuvottelijoiden hämmästeltäväksi. Tästä seurasi neuvottelutauko, jonka aikana periaatetta käytiin läpi omissa ryhmissä.

Asian eteenpäin saattamiseksi takautuvien korotusten osalta päädyttiin lopulta ”ITA:n kantaa” myötäilevään kompromissiin. Sen mukaisesti kaikille työnantajan palveluksessa 31.12.2018 olleille työntekijöille maksettiin kertakorvaus, joka porrastettiin siten, että eniten ylityötä vuosina 2017 ja 2018 tehneen kolmanneksen korvaus on 300 €, seuraavan kolmanneksen korvaus on 200 € ja viimeisen kolmanneksen korvaus on 100 €.

Jälkeenpäin vuorolisien korottamisesta ylitöiden yhteydessä on tullut esiin asiakirja, joka saattaa entisen pääluottamusmiehen toimet asiassa vielä edellä kerrottuakin oudompaan valoon.

Hänen aikanaan Finnairin tekniikan työntekijöille suotiin mahdollisuus käydä lukemassa paikallisia sopimuksia edunvalvonnan tiloissa säilytetyssä mapissa, mutta mapin vieminen huoneen ulkopuolelle ei ollut sallittua. ITA:n luovuttua sopimusoikeuksistaan ja pääluomusmiehen omasta toimestaan Pro-päätöksellä, ATA saattoi paikalliset sopimukset kaikkien jäsentensä vapaasti luettavaksi IAU:n verkkosivuilla oleville tekniikan yhtiökohtaisille sivuille.

Pääsin tämän myötä myös itse tutkimaan kuuluisan mapin sisältöä. Hämmentävää oli todeta, että sieltä löytyi työnantajan tiedote erillislisien korottamisesta ylitöiden yhteydessä. Siitä käy epäsuorasti ilmi jo tuolloin käytössä olleiden vuorolisien korottaminen; ”…palkan osa, mikä tulee myös korottaa ylityö- ja sunnuntaityökorvaussäännösten mukaisesti.”:

Jos pääluottamusmies ei olisi piilotellut, vaan valvonut hallussaan olleita asiakirjoja, ylityötä tehneet työntekijät olisivat todennäköisesti saaneet vuorolisänsä sen mukaisesti, kuin ne itse kullekin olisi kuulunut maksaa. Työnantajan mukaan korotusten maksaminen oli lopetettu pääluottamusmiehen ollessa jo toimessaan, vuonna 2013. Samaista ohjeistusta olisi tullut soveltaa liikkeen luovutuksen perusteella myös Gatesissa, HUB logistics’sissa ja Swissportin maakalustokorjaamolla (Raskone).

 

Vuorolisien korotusta koskevan vyyhdin selvittäminen johti lopulta siihen, että työehtosopimukseen lisättiin tekniikan yhtiöitä koskeva täsmentävä määräys (TES 30. § kohta 8): Ylityökorvausten maksaminen vuorolisiin suoritetaan siten, että vuorolisää korotetaan samassa suhteessa kuin korotetaan ylityön laskemiseksi käytettävää tuntipalkkaa.

 

Erimielisyys työvuoron päättymisleimauksesta / hinauslisän maksaminen

Finnairin tekniikan nykyiset luottamusmiehet ovat käyneet työnantajan kanssa paikalliset erimielisyysneuvottelut työvuoron päättymisleimaukseen (ulosleimaus) liittyvistä käytännöistä sekä neuvotelleet hinauslisän maksamisesta takautuvasti 13.5.2020 alkaen. Ulosleimausta koskeva kiista koskee kaikkia yhtiön työntekijöitä. Hinauslisään oikeutettujen työntekijöiden määrä on rajallisempi.

Työvuoron päättymisleimausta koskevat neuvottelut ovat jääneet erimielisiksi ja ne siirtyvät seuraavaksi IAU:n ja Paltan välille työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Mikäli liittojenkaan välillä ei päästä tyydyttävään ratkaisuun, IAU:lla on työehtosopimuksen osapuolena mahdollisuus saattaa sitä koskeva erimielisyys viime kädessä työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Ulosleimausta ja hinauslisää koskevien kiistojen juuret juontavat kahteen ITA:n solmimaan sopimukseen. Toukokuussa 2014 se teki työnantajan kanssa säästösopimukseen, jolla sovittiin ulosleimauksen (työvuoron päättymisleimaus) olevan mahdollista viisi minuuttia ennen työvuoron päättymistä työasussa, sekä luovuttiin hinauslisä maksamisesta.

Syyskuussa 2016 ITA sopi uuden säästösopimuksen, jonka perusteella ulosleimaus jatkui aiemman säästösopimuksen mukaisena eikä hinauslisää maksettu edelleenkään. Uusi säästösopimus oli toistaiseksi voimassa oleva, mutta siihen sisältyi mahdollisuus irtisanoa sopimus kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. ITA irtisanoi sopimuksen kolmen ja puolen vuoden jälkeen helmikuussa 2020, mutta ei ryhtynyt käytännön toimiin, jolla säästösopimuksella sovitut ”säästöelementit” puretaan.

Säästösopimusten tarkempi sisältö tuli tietoon sen jälkeen, kun ITA luopui sopimusoikeuksistaan siirtymällä Prohon. Ongelmallisimpia kohtia sopimuksissa ovat ne, joissa säästöt kohdistuvat työntekijöille epätasaisesti, kuten hinauslisän maksamatta jättäminen.

Säästöjä ei voi tasapuolistaa enää jälkeenpäin, mutta aiheellista on huolehtia ainakin siitä, että hinauslisät saadaan takautuvasti maksuun täsmälleen niille työntekijöille, jotka hinauksia ovat tehneet. Takautuvien maksujen asianmukaiseksi hoitamiseksi ATA on ohjeistanut kaikkia 13.5.2020 alkaen hinauksia tehneitä työntekijöitä ilmoittamaan siitä sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat@iau.fi.

ITA:n puheenjohtaja on puolestaan kehottanut hinauksia tehneitä työntekijöitä olemaan ilmoittamatta asiasta ohjeistetulla tavalla. Tällainen toiminta saa Pron puheenjohtajan allekirjoittaman työtaisteluilmoituksen sisällön näyttämään täydeltä ilveilyltä.

 

Lopuksi

Kiitän kaikkia, joilla on riittänyt uteliaisuutta lukea kirjoitukseni loppuun saakka. Sen ensisijainen tarkoitus on esittää toinen näkökulma Pron työtaisteluilmoituksessa esitettyihin, mutta ilman sen tarkempia perusteluja jätettyihin IAU:n toimintaa ruotiviin väitteisiin.

Näin jälkeenpäin, kun ei enää ole tarvetta pohtia lojaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ITA:n puheenjohtajaa kohtaan, päädyin tekemään sen yksityiskohtaisesti dokumentoidun esimerkin avulla edunvalvonnan arjesta. Sen kautta hahmottuvat tekniikan työntekijöiden edunvalvontaan liittyneet ja loppua kohden kärjistyneet ongelmat omasta perspektiivistäni. Niihin aikoihin ei ole enää paluuta.

Pro, joka ”ei halua tai edellytä, että paikallisia sopimuksia toimitetaan liitolle”, ei istu nyt eikä tule istumaan tulevaisuudessakaan Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen neuvottelupöytään. IAU:ssa työntekijöiden työehtoihin liittyvän tiedon kerääminen ja jakaminen on luonteva osa jokapäiväistä työtä.

Pron puheenjohtajan sihteeri on lähettänyt minulle syksyn mittaan muutaman sähköpostin. Työtaisteluilmoituksessa niitä siteerataan sovinnollisiksi tapaamis-/keskusteluehdotuksiksi. On absurdi ajatus, että minä, joku tai jotkut muut IAU:sta ryhtyisivät keskustelemaan erikseen oman työehtosopimuksemme soveltamisalan työntekijöistä alle kymmenesosaa edustavan Pron puheenjohtajan kanssa hänen ehdottamistaan sopimusjärjestelyistä.

Järjestelyistä, joilla alati vähenevää osuutta työntekijöistä edustava ITA otettaisiin takaisin paikalliseksi sopijaosapuoleksi työehtosopimukseen. ITA ja sen neuvottelija, joka on ollut kyvytön näkemään lentoliikenteen päälle kaatunutta kriisiä, kyvytön tekemään työehtosopimusta ja väistänyt vastuunsa. Tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla.

ITA:n väistyminen on avannut tekniikan työntekijöille mahdollisuuden olla mukana aiempaa avoimemman tekniikan ammattiosaston toiminnassa. ATA:lla on hallussaan se, mitä ITA:lla aikoinaan oli, mistä se nykyisen puheenjohtajansa aikana luopui ja mistä se nyt kiukuttelee.

 

Juhani Haapasaari, IAU

 

Aiheesta aiemmin: Työntekijöiden järjestäytyminen ja työehdoista sopiminen tekniikan yhtiöissä * 27.5.2020