| 9.9.2020 |

Mitä ATA / IAU puuhaa?

Tähän kysymykseen kaipailee vastausta ITA ry:n puheenjohtaja viimeisimmässä jäsentiedotteessaan. Otsikossa mainittuun kysymykseen voidaan vastata hyvin yksinkertaisesti, että siinä mainitut yhdistykset tekevät sitä, mitä niiden kuuluukin tehdä eli valvovat työehtosopimusten ja lainsäädännön noudattamista työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kohdalla. Osana tätä tehtävää on osallistua käynnissä oleviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Lisäksi keskusteluja on käyty työnantajan aloitteesta myös työaikoihin, tehtäväkuviin ja monitaitoisuuteen liittyen. Tämä mandaatti ATA:n edustajilla on suoraan työehtosopimuksen nojalla. Oikeus neuvotella kaikkia tekniikan työntekijöiden työehtoihin vaikuttavista asioista siirtyi yksin ATA:n edustajille ITA:n erottua työehtosopimuksen solmineesta järjestöstä eli IAU:sta.

Käynnissä olevat yhteistoimintaneuvottelut

Yhteistoimintaneuvotteluita Finnair-konsernissa käydään työnantajan aloitteesta taloudellisin ja tuotannollisin perustein koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta. Työnantaja on ilmoittanut suuresta tarpeesta vähentää työvoimaa. Neuvotteluissa käsitellään työnantajan suunnittelemien toimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia sekä toimenpiteiden vaihtoehtoja. Vaikka tavoitteena on päästä asioista yksimielisyyteen, päätösvalta on kuitenkin työnantajalla. Yksikään työntekijöiden edustaja ei tee ratkaisuja työntekijöiden irtisanomisesta.

Neuvotteluissa yritetään löytää ratkaisuja, joilla vähennettävän työvoiman määrää voitaisiin rajoittaa. ATA:n ja IAU:n tavoitteena on ratkaisut, jotka kohtelevat kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti. Neuvotteluissa mukana olevat ATA:n edustajat joutuvat ajattelemaan kaikkien tekniikan työntekijöiden asemaa ja etua. On absurdia väittää, että he ajaisivat vain omaa tai edustamansa ryhmän etua. Tähän heillä ei edes ole mahdollisuutta, sillä työnantaja ei voi kohdistaa toimenpiteitään ainoastaan muihin, kuin ATA:n jäseniin rikkomatta yhdenvertaisen kohtelun velvoitetta. Olisi toivottavaa, että ITA:n johto pysyisi viestinnässään faktoissa, eikä aiheuttaisi samaan työntekijäryhmään kuuluvien työntekijöiden vastakkainasettelua. Vallitsevassa tilanteessa järjestöpolitiikan lietsominen on paitsi vastuutonta, myös hyvin vahingollista kaikkien kannalta.

Luottamusmiesasema perustuu edelleenkin työehtosopimukseen

Syystä tai toisesta ITA:n johdolla tuntuu olevan vaikeuksia ymmärtää, että luottamusmiesorganisaatio perustuu työehtosopimukseen. ITA:lla ei ole enää oman eroilmoituksensa jälkeen asemaa IAU:n solmimassa työehtosopimuksessa, jonka määräyksiin luottamusmiesasemat perustuvat lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla. Tämä selittää ehkä osaltaan sen, miksi ITA:n johto on ilmoittanut nostaneensa käräjäoikeudessa kanteen IAU:ta vastaan ja vaatii tuomioistuinta vahvistamaan ITA:n kuuluvan edelleen IAU:hun.

Tilanne on vähintäänkin hämmentävä erityisesti ITA:n jäsenten näkökulmasta. ITA:n johtokunta on suositellut jäsenistölleen eroamista IAU:sta ja jäsenkokouksissa onkin äänestetty eron puolesta. ITA:n puheenjohtaja on ilmoittanut eron astuneen voimaan jo 17.6.2020. ITA:n jäsenistöllä on oikeus saada ITA:n johdolta vastaukset kysymyksiin siitä, miten mahdollisesti yli vuoden kestävä tuomioistuinprosessi palvelee heidän etuansa ja kenelle he tänä aikana jäsenmaksua maksavat.

 


Uutiskirje PDF-muodossa