Avoin tekniikan ammattiosasto ATA ry 002

Uutiskirje jäsenille  * 23.11.2020 * 


YLEISTÄ

Koronan kurittama ilmailuala on kokenut maailman laajuisesti koko historiansa suurimman kriisin. Tämän kriisin vuoksi työpaikkansa Finnair-konsernissa on joutunut jättämään 505 työntekijää (20.11.2020 mennessä).

Kaikesta huolimatta on katse suunnattava myös tulevaan. Seuraavien kuukausien ja tulevan vuoden aikana tapahtuu valtavia muutoksia koko ilmailualalla. Rakenteelliset muutokset koskettavat koko Finnair-konsernia ja tämän vuoksi myös tekniikka (FTS Oy) tulee olemaan jatkossa varsin erilainen verrattuna kriisiä edeltäneeseen aikaan.

Työpaikkansa säilyttäneiden osalta tulevat kuukaudet tulevat määrittämään ne työehtoihin liittyvät asiat ja toimintatavat, jolla lähivuosina teemme töitä.

Työpaikkansa säilyttäneiden osalta todellinen muutos on näin ollen vasta alkamassa.

Jokaisen työntekijän tuleekin miettiä, että millä tavoin haluaa olla mukana omiin työehtoihin, palkkaukseen ja työssä jaksamiseen liittyvissä asioissa. Vaikutusmahdollisuus näihin on työehtosopimuksen mukaisilla sopijaosapuolilla (Palta/Finnair & IAU/ATA) sekä sen jäsenistöllä.

 

JÄSENYYS

Työntekijän ollessa kiinnostunut omasta palkkauksesta sekä työehdoista, on suositeltavaa liittyä sopijaosapuolena toimivan ammattiosaston (ATA ry) jäseneksi.

Mikäli palkkaus, työehdot ja muut jäsenyyden tuomat edut (esim. lakimiehesapu) eivät kiinnosta, niin suositeltavaa on liittyä vähintäänkin työttömyyskassan jäseneksi.

Kannatuksen vuoksi työntekijä voi edellä mainittujen vaihtoehtojen sijaan kuulua johonkin muuhun Suomessa toimivaan ammattiyhdistykseen. Tällöin ei ole mahdollisuutta vaikuttaa omiin työehtoihin, mutta voi esimerkiksi nauttia heidän tarjoamistaan vapaa-ajan tapahtumista, irtokarkeista tai yhteisöllisyyden tunteesta.

Ne, jotka eivät vielä ole liittyneet ATA:n/IAU:n jäseniksi, voivat olla suoraan yhteydessä pääluottamusmieheen (Jan-Markus Kallio), joko puhelimitse numeroon: 045 161 5492 tai sähköpostilla

jan-markus.kallio@finnair.com.

Jäseneksi voi liittyä myös sähköisesti

https://www.iau.fi/jasenyys/liittyminen/.

Viimeisinä viikkoina on tullut huomattava määrä yhteydenottoja niiltä työntekijöiltä, jotka eivät ole ATA:n jäseniä. Yhteydenottojen määrä on kasvanut viikoittain yt-neuvotteluiden loppupuolelta asti.

Pientäkin mieltä askarruttavissa asioissa suosittelemme kääntymään ATA:n luottamusmiesten puoleen.

Yhteydenottojen myötä ja irtisanomisista huolimatta myös jäsenmäärämme on jatkanut tasaista kasvuaan.

 

VAIKUTUKSET TEKNIIKKAAN (IAU:n sopimusala) – Finnair Technical Services Oy

Syksyn aikana ilmailualalla on tehty useita erilaisia säästösopimuksia. Varsinaista säästösopimusta ei ole tekniikkaan IAU:n sopimusalalle tehty. Aiemmin kerrotun mukaisesti on tekniikassa sen sijaan solmittu työehtosopimuksen 126. §:n mukainen sopimus. Sopimuksen mukaan vuodelle 2021 sovittuja palkankorotuksia ei makseta.

126. §:n mukainen sopimus 30.9.2020

Nykyinen työehtosopimuksemme on voimassa 15.03.2022 asti ja syksyn aikana tehtyjen muutosten myötä työehtosopimus tulee jatkumaan muuttumattomana vähintään 15.03.2023 asti.

Muutoksen myötä työnantajien on aiempaa helpompi ennakoida tulevina vuosina syntyvät kustannukset. Muutoksella on turvattu myös työntekijöiden taloudellinen tilanne koronakriisin jälkeisenä aikana, kun työehtosopimuksesta ei jouduta neuvottelemaan heikentyneessä taloustilanteessa. Maailmantalouden heikentyessä myös työehtosopimusneuvottelut saattaisivat olla työntekijälle miinusmerkkiset niin työehtojen kuin myös ansioiden osalta.

 

TEKNIIKAN IRTISANOMISET – Finnair Technical Services Oy

Irtisanomisten määrä tällä hetkellä tekniikassa (IAU:n sopimusalue) on 85 henkilöä.

Irtisanomiset eriteltynä:

  • Lentokoneasentajia 35 hlö.
  • Lentokonemekaanikkoja 44 hlö.
  • Taustakorjaamo + työkaluryhmä 6 hlö.
  • Eläkejärjestelyitä 3 hlö.
  • Irtisanottujen keski-ikä 43 vuotta (tekniikan keski-ikä 42 vuotta).
  • Työsuhteen kesto keskimäärin irtisanotuilla 16,3 vuotta (tekniikan työsuhteen keskiarvo 15,6 vuotta).

Lukuihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia, sillä asioiden selvittely on kesken vielä muutamien henkilöiden osalta.

Tekniikassa tehtyjen irtisanomisten myötä keskustelun aiheeksi on noussut vuonna 2009 tehty Saloniuksen pöytäkirja.

Saloniuksen pöytäkirja käsittelee periaatteita kun työntekijöitä lomautetaan, irtisanotaan tai osa-aikaistetaan.

Pöytäkirjan tulkinnasta on työehtosopimuksen sopijaosapuolilla erilaisia näkemyksiä ja lisäksi oman mausteensa tulkintaan on antanut täysin ulkopuolinen taho, jonka ajaman linjauksen mukaan lomautukset, irtisanomiset sekä osa-aikaistamiset tulisi tehdä vain yhden pöytäkirjassa mainitun asian perusteella. Tämä johtaisi siihen, että kaikki tekniikassa tehdyt lomautukset sekä irtisanomiset olisi toteutettu suoraan virka-iän mukaan.

Kyseisellä tulkinnalla tekniikasta (IAU:n sopimusala) työpaikkansa olisi menettäneet kaikki 02.04.2018 tai sen jälkeen taloon tulleet työntekijät, työtehtävästä riippumatta.

Työehtosopimuksen mukaiset edunvalvojat ovat valvoneet jäsenistöönsä kohdistuneita irtisanomisia ja ottaneet irtisanomisperusteita tarkastellessa huomioon kaikki pöytäkirjassa mainitut asiat. Jäsenien etujen mukaista on kertoa heille pöytäkirjojen sekä sopimusten sisältö kokonaisuudessaan.

ATA:n edunvalvojat kehoittavat työntekijöitä miettimään, että kenen etuja kukin ammattiyhdistys ajaa. Tässä tapauksessa työehtosopimuksen ulkopuolinen ammattiyhdistys on ajanut voimakkaasti pelkkään virkaikään perustuvaa irtisanomisjärjestystä ja tämän vuoksi pyrkinyt viemään työpaikan kaikilta 02.04.2018 tai sen jälkeen taloon tulleilta työntekijöiltä.

Saloniuksen pöytäkirja 9.6.2009 * Liite pöytäkirjaan 22.12.2017

 

LOMAUTUKSET – Finnair Technical Services Oy

Lomautuksia tarkastellaan pääasiassa kuukausittain, mutta tiedossa on myös toistaiseksi voimassa olevia lomautuksia. Lähiaikoina toistaiseksi voimassa olevia lomautuksia jaetaan yhteensä 20 henkilölle ja työnantaja on yhteydessä kyseisiin henkilöihin jo tiistaina 24.11.2020.

 

TYÖEHTOSOPIMUKSEN TULKINTA / KESKITUNTIANSION (KTA) LASKENTA – Finnair Technical Services Oy

Finnair Oyj:n suorittamat massiiviset irtisanomiset ovat aiheuttaneet IAU:n sopimusalalla erimielisyyden työehtosopimuksen tulkinnasta.

Työehtosopimuksemme mukaisesti työntekijän palkka muodostuu suurelta osin erilaisista lisistä. Tämän vuoksi työehtosopimuksessa on sovittu keskituntiansion (KTA) laskennasta, jonka avulla varmistetaan, että työntekijä pääsee esimerkiksi sairauslomalla tai irtisanomisajalla lähemmäksi sitä tosiasiallista palkkaa, joka hänelle maksettaisiin työssä ollessa.

Työehtosopimuksemme mukaisesti keskituntiansio (KTA) saadaan jakamalla työntekijän kunkin vuosineljänneksen aikana työajalta maksettu palkka vastaavien työtuntien lukumäärällä.

Edellä mainitusta huolimatta Finnair Oyj tulkitsee työehtosopimuksen määräystä siten, että KTA-arvo määritellään vain edellisen vuosineljänneksen perusteella. Näin ollen työntekijän keskituntiansio on voinut nollaantua sairausloman tai pitkien lomautusten aikana ja seuraavalla vuosineljänneksellä tapahtuva sairausajan tai irtisanomisajan palkanmaksu suoritettaisiin ilman KTA-lisää. Tämä tulkinta on täysin työehtosopimuksen vastaista.

Asia on viety IAU:n toimesta työtuomioistuimen käsiteltäväksi 10.11.2020. Käsittelyä on pyydetty kiireellisenä ja vastaajalla (Finnair Oyj & Palta) on torstaihin 03.12.2020 asti vastineen antamiselle.

Ratkaisulla on huomattavat vaikutukset irtisanottujen saamaan irtisanomisajan palkkaan sekä myös kaikkien työpaikkansa pitäneiden palkanmaksuun esimerkiksi mahdollisen sairausloman palkanmaksun yhteydessä.

KTA-lisän laskemista koskevan kiistan vieminen työtuomioistuimen käsiteltäväksi on mahdollista vain työehtosopimuksen mukaisilla sopijaosapuolilla. Tekniikan osalta IAU ja sen jäsenyhdistyksenä toimiva ATA ry ovat mahdollistaneet tämän erimielisyyden viemisen työtuomioistuimen käsiteltäväksi.

Myös vastaavat työehtosopimuksen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät erimielisyydet on mahdollista viedä työtuomioistuimen käsiteltäväksi vain edellä mainittujen osapuolten toimesta. Tämä on merkittävä asia edellä mainittujen yhdistysten jäsenille. On mahdollista, ettei tätä tosiasiaa ole huomattu kertoa työehtosopimuksen ulkopuolelle siirtyneen ammattiyhdistyksen jäsenille.

 

TYÖNKUVAT – Finnair Technical Services Oy

Työnantaja on kutsunut ATA:n luottamusmiehet keskustelemaan uudesta mekaanikon toimenkuvasta torstaina 10.12.2020.

Kutsun mukaan tarkoituksena on keskustella tehdyistä valinnoista, HEKO/MOTA-vaikutuksesta valinnan yhteydessä, koulutuksen ajankohdasta sekä sisällöstä ja tarvittaessa uuden työnkuvan sisällöstä.

Kuten aiemmissa uutiskirjeissä olemme todenneet, niin nykyisten työnkuvien muutostarve on tunnistettu molempien sopijaosapuolten kesken. Toteutustapa sekä muutoksen valmistelu työnantajan direktiovallan kautta ei ole kuitenkaan kerännyt kiitosta työntekijöissä, eikä ATA:n edunvalvonnassa.

Tekniikassa toteutettava organisaatiomuutos viedään onnistuneesti maaliin vain aktiivisella yhteistyöllä työnantajan sekä työntekijöiden kanssa. Työnantajan ilmoituksen mukaan asiaa käsitellään sopijaosapuolten välillä vasta kun valinnat on tehty ja työnkuvan sisältöä käsitellään työnantajan mukaan tarvittaessa.

ATA:n edunvalvonta näkee työnkuvan sisällöstä keskustelun välttämättömänä ja se tulisi toteuttaa ennen valintojen tekemistä. Työntekijällä tulisi olla oikeus tietää, että mihin tehtävään hänet on valittu ja mitä kyseiseen tehtävään kuuluu. Tällä hetkellä kyseiset asiat tulevat selviämään vasta jälkikäteen.

Jo tässä vaiheessa on myöskin selvää, että kyseisen menettelytavan vuoksi tulemme pyytämään palkkaryhmän uudelleen arviointia työehtosopimuksen mukaisesti. Tämä tapahtuu kuuden kuukauden kuluessa uuden työtehtävän alkamisesta.

Tähän asti saatujen tietojen mukaan uuden työnkuvan sisältö on monelta osin ristiriidassa nykyisten työnkuvien ja palkkaluokkien kanssa. Lisäksi työnantaja on 11.11.2020 pidetyssä henkilöstö infossa kertonut, että keskustelevat myös lead-mekaanikkojen kanssa tulevista muutoksista. Aiemman ilmoituksen mukaan leadien tehtäviin ei ole kuitenkaan tulossa muutoksia.

 

OMAN HENKILÖSTÖN TYÖLLISTÄMINEN - Finnair Technical Services Oy

Uutiskirjeessä ja sääntömääräisessä syyskokouksessa kerroimme aiemmin kuinka olemme käyneet ennakkoluulottomasti läpi vaihtoehtoja oman henkilöstön työllistämiseksi. YT-neuvotteluiden päättymisestä huolimatta asioiden käsittely jatkuu edelleen ja työnantaja pohtii jatkuvasti järkevintä tapaa töiden tekemiseksi.

Ammattiyhdistyksemme näkee erittäin positiivisena kaikki talon sisällä teetettävät työtehtävät, jotka normaalistikin kuuluisi lentokoneen huoltotyöhön. Useimmiten vaihtoehtoina uusille töille voi olla henkilöstölle koituvat lisälomauttamiset.

Tulemme lähiaikoina aloittamaan ATR-koneiden alarunkojen pesun weekly-työpakettien yhteydessä. Työtä on aikaisemmin suoritettu alihankkijan toimesta. Muiden konetyyppien mukaisesti koko rungon pesut suoritetaan kahden kuukauden välein alihankkijan toimesta. Telinepesut jatkuvat entisellään alihankkijan tekemänä.

 

TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsenille kohdistuvassa tiedotustoiminnassa käytämme asiasta riippuen erilaisia tiedotusvälineitä.

Viralliset tiedotteet tulemme jatkossakin lähettämään jäsenille IAU:n järjestelmän kautta. Järjestelmä hyödyntää niitä yhteystietoja, jotka jokainen jäsen on yhdistykseen liittyessä ilmoittanut.

Työelämässä oleville jäsenille on käytössä myös yhdistyksen whatsapp-ryhmät. Yksi yhdistyksen yhteiseen käyttöön ja työalueittain / työpaikoittain olevia pienempiä ryhmiä. Näiden avulla on tarkoituksena käydä vapaata keskustelua kaikista käsillä olevista asioista. Jaamme myös viralliset tiedotteet kyseisiin ryhmiin.

Neuvoa ryhmiin liittymisestä saat työpaikkasi edunvalvojilta tai lähettämällä sähköpostia yhdistyksen osoitteeseen.

Yhdistyksen Facebook-sivujen päivittämistä tullaan jatkamaan myöhemmin.

Muistathan tutustua IAU:n jäsensivuille. Sivuilta on saatavissa runsaasti jäsenille kuuluvaa tietoa ja esimerkiksi kaikki yritystäsi koskevat paikalliset sopimukset löytyvät jäsensivujen kautta.

ATA:n uutiskirjeet ovat herättäneet työpaikoilla suurta kiinnostusta järjestäytyneisyydestä huolimatta. Tämän vuoksi tarjoamme kaikille työntekijöille mahdollisuutta vastaanottaa uutiskirjeitä suoraan henkilökohtaiseen työsähköpostiin. Ilmoita kiinnostuksestasi ATA:n luottamusmiehille tai yhdistyksen sähköpostiin
atary002@gmail.com.

 

DISINFORMAATIO

Työyhteisössä tulee viikoittain vastaan ATA:n toimintaa koskevaa disinformaatiota. Tämä disinfomaatio sekä sen lähde on tunnistetu ATA:n, työnantajan sekä lukuisten työntekijöiden toimesta.

Kyseinen disinformaatio ei vaikeuta ATA:n toimintaa, mutta aiheuttaa epätietoisuutta työntekijöiden keskuudessa ja asettaa disinformaation levittäjät kyseenalaiseen valoon työpaikalla. Toiminta aiheuttaa suurta epätietoisuutta niissä työntekijöissä, jotka eivät ole ATA:n jäseniä ja eivät sitä kautta saa tietoa asioiden todellisesta tilasta.

ATA:n tiedotustoiminta perustuu faktoihin ja asiat joista ei ole tiedotettu, ei ole myöskään sovittu. Viimeisimmät kolmannen osapuolen levittämät disinformaatiot koskevat lomarahoista luopumista. Tälläisestä ei ole kuitenkaan käyty minkäänlaista keskustelua ATA:n ja työnantajan välillä. Myöskään liittojen välillä ei ole kyseistä asiaa sovittu tekniikan puolesta. Vastaavaa disinformaatiota on levitetty myös tekniikan (FTS Oy) käytössä olevista työaikamuodoista, disinformaation mukaan ATA ry pyrkisi eroon kaikista tekniikan työaikasopimuksista, lukuunottamatta ATR-huollossa käytössä olevaa TAS8-vuorojärjestelmää. Sanomattakin on selvää, ettei ATA ry hyötyisi edellä mainitusta toiminnasta millään tavoin.

Tekniikan sopijaosapuolena aiemmin toiminut ITA ry on 17.06.2020 luopunut työehtosopimuksen mukaisesta paikastaan IAU:n työehtosopimuksen mukaisena sopijaosapuolena toimimisesta. Tämän seurauksena sopijaosapuolena on 17.06.2020 lähtien toiminut pelkästään ATA ry.

Tämän vuoksi ja välittömästi tämän jälkeen ITA ry on jäänyt täysin ulkopuolelle työehtosopimukseen ja työpaikalla tapahtuvaan sopimustoimintaan nähden.

Kyseisestä syystä johtuen, suosittelemme suhtautumaan kriittisesti heidän kautta tulevaan informaatioon. Näin ollen työpaikalla tapahtuvasta sopimustoiminnasta on tietoisena vain sopimustoimintaan osallistunut ammattiyhdistys ATA ry. ATA ry huolehtii itse asioista tiedottamisen.

ITA ry:n tekemä päätös on julkaistu heidän puheenjohtajan toimesta heti 17.06.2020 laajalla jakelulla ilmailualan työnantajille, työnantaja liitoille sekä työntekijäpuolelle ja heidän liitoilleen.

 

MUUTA

Otathan rohkeasti yhteyttä ATA:n luottamusmiehiin tai johtokuntaan kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Mikäli tämä uutiskirje herättää kysymyksiä, niin voit esittää niitä henkilökohtaisesti luottamusmiehille tai osallistua ATA:n jäsenten aktiiviseen whatsapp-ryhmään, jossa käydään vapaata keskustelua työehtoihin sekä työhyvinvointiin liittyen.

ATA:ssa yksikään edunvalvoja ei tee päätöksiä yksin. Asiat valmistellaan yhdessä kaikkien luottamusmiesten kesken ja ATA:n johtokunta pidetään tietoisena kaikista suunnitelmista. Lopulliset päätökset tehdään jäsenien toiveiden mukaisesti.

ATA:n edunvalvonta (luottamusmiehet + johtokunta) koostuu tällä hetkellä yhteensä yhdeksästä henkilöstä, jotka työskentelevät päivittäin lentokoneasentajan tai -mekaanikon tehtävissä. Jokaisella edunvalvonnan jäsenellä on työkokemusta ilmailualalta kahdesta kahteenkymmeneen vuoteen. Käytännössä kaikilla heistä on kokemusta myös muista ilmailualan yrityksistä ja/tai toiselta toimialalta.

Useat heistä ovat toimineet luottamusmies-, työsuojelu- tai muissa edunvalvontatehtävissä myös aiemmin.

Tämän ansiosta saamme kattavan näkemyksen eri kokemuksilla olevilta henkilöiltä jo asioiden valmistelu vaiheessa.

Vuoden 2021 johtokunta on valittu yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 18.09.2020. Valintojen myötä vahvistui erityisesti Finnairin 7-hallin edustajien määrä yhdistyksen johtokunnassa.

Yhteinen tavoite koko edunvalvonnalla on työehtojen sekä työssä viihtyvyyden parantaminen

 

ATA ry Luottamusmiehet


   atary002@gmail.com

   ATA ry 002 Jäsenet

   Finnair Technical Services / Yhtiösivu