Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin More...

Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jolla työntekijä sitoutuu tekemään palkkaa vastaan työtä työnantajalle. Työsopimuksesta säädetään työsopimuslaissa, joka on työelämän peruslaki.

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti, mutta se kannattaa aina tehdä kirjallisena, ettei jälkeenpäin tulisi erimielisyyttä työsopimuksen sisällöstä. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole tehty määräaikaiseksi. Ennen työsopimuksen allekirjoittamista sinun kannattaa tarkistuttaa sen sisältö luottamusmiehellä.

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Selvityksestä on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

1. Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka.

2. Työnteon alkamisajankohta.

3. Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste.

4. Koeaika.

5. Työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa.

6. Työntekijän pääasialliset työtehtävät.

7. Työhön sovellettava työehtosopimus.

8. Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi.

9. Säännöllinen työaika.

10. Vuosiloman määräytyminen.

11. Irtisanomisaika tai sen määräytyminen.

12. Vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka suoritetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Työsopimuksessa työnantajan tulee noudattaa vähimmäisehtoina työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Mikäli työsopimus on tehty näiden määräysten vastaisesti, niin työsopimus on siltä osin mitätön ja työnantajan on noudatettava lain ja työehtosopimuksen määräyksiä.